ކުއްލި މައްސަލަ

ޗެއާޕާސަންކަމުގެ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް މީހުން ވަޒީފާތަކުން ވަކިކުރާކަމަށްބުނެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ޔުކުރޭނާއި އިންޑިއާގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ގޮވާލައި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކަނީ ދައުލަތް ބައިވެރިވާ ސްޓޭޓް ސްޕޮންސަޑް ވިޔަފާރިއެއް ކަމަށް ބެލެވޭވަރަށް: އާދަމް ޝަރީފް

ރޭ މަރުވި ގައިދީގެ މަރާބެހޭ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި

ކޮވިޑު ފެތުރޭތީ، ނޮޅިވަރަމާއި ނޮޅިވަރަންފަރަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް

މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ގޮވާލައި މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަަލައެއް

އިންޑިއާއާ އެކު ހަދާފައިވާ ހުރިހާ އެއްބަސްވުމެއްގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ގޮވާލައި މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް

ދައުލަތުގެ ވަޒީފާ އާއި އިނާޔަތް ނުލިބޭ އެންމެނަށް ހިލޭ ކާޑު ފޯރުކޮދިނުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ބޭރުފައިސާ ގަނެ ވިއްކޭނެ ފަސޭހަ މަގެއް ފަހިކުރަން ގޮވާލައި ޖާބިރު ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ފާހަގަވި ހިޔާނާތުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށް އަވަސް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް

މަސްވެރިންނަށް ވަގުތުން ފައިސާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަން ގޮވާލައި ޖާބިރުގެ ކުއްލި މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް

އަދީބުގެ މައްސަލަތައް ބޭރުކޮށްލެއްވި ގާޒީގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީން ބަލައިދިނުން އެދި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

« 1