ކުއްލި މައްސަލަ

ރޭ މަރުވި ގައިދީގެ މަރާބެހޭ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި

ކޮވިޑު ފެތުރޭތީ، ނޮޅިވަރަމާއި ނޮޅިވަރަންފަރަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް

މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ގޮވާލައި މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަަލައެއް

އިންޑިއާއާ އެކު ހަދާފައިވާ ހުރިހާ އެއްބަސްވުމެއްގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ގޮވާލައި މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް

ދައުލަތުގެ ވަޒީފާ އާއި އިނާޔަތް ނުލިބޭ އެންމެނަށް ހިލޭ ކާޑު ފޯރުކޮދިނުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ބޭރުފައިސާ ގަނެ ވިއްކޭނެ ފަސޭހަ މަގެއް ފަހިކުރަން ގޮވާލައި ޖާބިރު ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ފާހަގަވި ހިޔާނާތުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށް އަވަސް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް

މަސްވެރިންނަށް ވަގުތުން ފައިސާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަން ގޮވާލައި ޖާބިރުގެ ކުއްލި މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް

އަދީބުގެ މައްސަލަތައް ބޭރުކޮށްލެއްވި ގާޒީގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީން ބަލައިދިނުން އެދި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައީސް ޔާމީން ވަގުތުން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

އަޑީ ދައުލަތާ ބެހޭގޮތުން ޖާބިރު ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލަޔަށް 3 މެންބަރުން ވާހަކަ ދެއްވުމަށްފަހު ނިންމާލައިފި

ތިނަދޫއަށް އުދައެރުން ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި

« 1