ހޯސޭ މޮރީނިއޯ

ޓޮޓެންހަމް ފައިނަލަށް، 13 އަހަރަށްފަހު ތަށްޓެއް ހޯދައިދޭން މޮރީނިއޯ ތައްޔާރު

ގާޑިއޯލާގެ ސިޓީ ބަލިކޮށް، މޮރީނިއޯގެ ޓޮޓެންހަމް އެއްވަނަ އަށް

ހާފް ނިމުމުން ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވި: މޮރީނިއޯ

ލީޑު ގެއްލުނީ ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށިވުމުން: މޮރީނިއޯ

ޔުނައިޓެޑުގައި ހޯދެން އޮތް ހުރިހާ ކާމިޔާބީއެއް ހޯދިން: މޮރީނިއޯ

ސޮލްޖާއަށް ޖޯކު ޖެހުނީ ނުބައި މީހަކަށް، މޮރީނިއޯ ބަދަލު ހިފާލައިފި

ވޯލްޑް ކަޕެއްގައި ގައުމީ ޓީމެއްގެ ކޯޗުކަން ކޮށްލަން ބޭނުން: މޮރީނިއޯ

ނޫސްވެރިޔާގެ ބައްޕަގެ ހުވަފެން: ދަރިފުޅު މޮރީނިއޯއާ ބައްދަލުވުން

މޮރީނިއޯގެ ތަފާތު މަންޒަރެއް: "މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ ކޭން"

ޓްރާންސްފާ މާކެޓުގައި އެހެން ކްލަބުތަކުން ކިތަންމެ ގިނަ ހަރަދެއް ކުރިޔަސް ފަރުވާލެއް ނެތް: މޮރީނިއޯ

ފުޓުބޯޅަ ސީޒަން އަވަހަށް ފަށަންވީ ސަޕޯޓަރުންނަށްޓަކައި: މޮރީނިއޯ

ޓޮޓެންހަމްގައި އަދާކުރަނީ އުނދަގޫ ވަޒީފާއެއް، އެކަމަކު މި ކްލަބުގައި އަހަރެން މިހުރީ އުފަލުގައި: މޮރީނިއޯ

« 1