އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް

އައިއޯއައިޖީ ގައި ބައިވެރިވުމަށް މޮރިޝަސްއަށް ދިޔަ ދިވެހި ޓީމް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

އައިއޯއައިޖީގައި ބައިވެރިވި ރާއްޖޭގެ އެތްލީޓުން ބަލާ ދިޔަ މޯލްޑިވިއަންގެ ކްރޫ ގައުމީ ޖާޒީގައި!

އައިއޯއައިޖީ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ހާރިޖީ ގޮތުން ޝާހިދު ކުޅުއްވި "ގޭމް"އަށް މެޑައްޔެއް ހައްގު

ވަން ފޮޓޯ: އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ)ގެ އުސްއަލިތައް

ރަން ވަނަތައް ހޯދި ޓީމުތަކަށް މަރުހަބާ ކިޔަން މާދަމާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ދާން ދައުވަތު އަރުވައިފި

އައިއޯއައިޖީގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހި ދިދަ އުފުލާނެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ދީމާ

ސިންގަލްސް އިވެންޓުން ދީމާއަށް ރަން މެޑަލް، ރަފާއަށް ރިހި މެޑަލް

އަންހެން ކުޅުންތެރިން ރަން އަކުރުން ތާރީހު ލިޔެލައިފި: ޝީދާތާ

ޓީޓީ ޓީމުގެ ރަފާ އާއި ދީމާ ފައިނަލަށް

ރާއްޖޭގެ ބަތަލުންނާއި ބަތަލާއިންނަށް މަރުހަބާ ކިއުމަށް ތައްޔާރުވޭ: މަހްލޫފް

އައިއޯއައިޖީ ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެއަށް ލިބުމުން މަރުޒޫގުގެ ތައުރީފު ސަރުކާރަށް

1

އައިއޯއައިޖީ މި ބާއްވަނީ އަލަށް، މިއީ ކުޑަ ކުޑަ ކަމެއް ނޫން: ޔޫތު މިނިސްޓަރ

« 1