މިނިވަން ދުވަސް

މިނިވަންކަން ގެއްލުނު ކޮންމެ ފަހަރަކު އެކަމަށް މަގުފަހިވީ އެއްބައިވަންތަކަން ގެއްލި ބައިބައިވުމުން: ރައީސް

ޑރ. ވަހީދުގެ ކޮލަމް: މިނިވަން ދުވަހާއި ދިވެހީން މިނިވަންކަމަށް ކުރި ދަތުރު

ދިދަނެގުމުގެ ހާއްސަ އިހުތިފާލާއެކު މިނިވަން ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ފަށައިފި

އަންނަ އަހަރުގެ ބޮޑު އީދާއި މިނިވަންދުވަހާއި ދިމާކޮށް ސަރުކާރު ބަންދު 12 ދުވަސް

މިނިވަންދުވަސް ފާހަގަކުރަން ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގައި 600 ގަސް އިންދައިފި

މިހުރާބުގޭ ފެންޑާމަތިން އަޅުވެތިކަމާއި މިނިވަންކަން

1

ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސް އިން ރާއްޖެ އިތުރު މަންޒިލުތަކާ ގުޅައިލަނީ

މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ޑިޕްލޮމެޓުނާއެކު، މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ހާއްސަ ރިސެޕްޝަނެއް ބާއްވަނީ

މިނިވަންކަމަށް ބުރޫއެރިޔަސް އަރާނީ ބާރުހުރި ގައުމުތަކުން ރާއްޖޭގެ ދާހިލީ ކަންކަމަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ދޭތީ: ރީކޯ

3

މިނިވަން ދުވަސް އައިއިރު ރައްޔިތުން ތިބީ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައި: އެމްއާރުއެމް

1

ދިވެހިންނަކީ އަޅުވެތިކަމަށް ރުހޭ ބައެއް ނޫން: ހޯމް މިނިސްޓަރު

މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ދިރާގުން އިތުރު 55 ޕަސެންޓް ޑޭޓާ އެލަވަންސް

2