One Photos - E5HWzBPePeNozU9SRy6ry5wop.JPG
26 ޖޫން 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ބޭއްވި އަސްކަރީ ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން: މިއީ ދެ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ޕެރޭޑް --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - CcVhLYWAg7me4SHU56Gkugwki.JPG
26 ޖޫން 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ބޭއްވި އަސްކަރީ ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން: މިއީ ދެ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ޕެރޭޑް --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - QGI0vdMTIqWj4czhlyXY8I5Yc.JPG
26 ޖޫން 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ބޭއްވި އަސްކަރީ ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން: މިއީ ދެ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ޕެރޭޑް --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - 2H9coHqVU9qUwqpUYSRvRwme5.JPG
26 ޖޫން 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ބޭއްވި އަސްކަރީ ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން: މިއީ ދެ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ޕެރޭޑް --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - GFPeK3Cna9CwcBSPFC9gnq5Hu.JPG
26 ޖޫން 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ބޭއްވި އަސްކަރީ ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން: އެ ހަރަކާތް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން ވަޑައިގެން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - v8I0WoY2lptUSgGI8SeXmKIrq.JPG
26 ޖޫން 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ބޭއްވި އަސްކަރީ ޕެރޭޑް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - fhjFixNbQumFsHkjcV074wgW8.JPG
26 ޖޫން 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ބޭއްވި އަސްކަރީ ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން: މިއީ ދެ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ޕެރޭޑް --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - xPXUYG6ISmYvt58ZfsrbhxqKe.JPG
26 ޖޫން 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ބޭއްވި އަސްކަރީ ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން: މިއީ ދެ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ޕެރޭޑް --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - W8LgwrIfMOsHWZhRaVc5OiqtJ.JPG
26 ޖޫން 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ބޭއްވި އަސްކަރީ ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން: މިއީ ދެ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ޕެރޭޑް --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - v8TqwDwRUdL5ZywvO205phSw6.JPG
26 ޖޫން 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ބޭއްވި އަސްކަރީ ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން: ޕެރޭޑް ބެލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން މަގުތަކަށް ނުކުތް --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - 10MXtz7zJAOlaDZ5XXGkMeMwW.JPG
26 ޖޫން 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ބޭއްވި އަސްކަރީ ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން: ޕެރޭޑް ބެލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން މަގުތަކަށް ނުކުތް --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - u6VVREgqXflzUQTlnVWuWvID9.JPG
26 ޖޫން 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ބޭއްވި އަސްކަރީ ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން: ޕެރޭޑް ބެލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން މަގުތަކަށް ނުކުތް --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - C1fgXA2mtbmARRnfLI4rbOez3.JPG
26 ޖޫން 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ބޭއްވި އަސްކަރީ ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން: ޕެރޭޑް ބެލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން މަގުތަކަށް ނުކުތް --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - 7fKhRs9xyfofM3KlS7sGFpdWY.JPG
26 ޖޫން 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ބޭއްވި އަސްކަރީ ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން: ޕެރޭޑް ބެލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން މަގުތަކަށް ނުކުތް --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - tTSRH268ue6ARf6akRHWoPIZI.JPG
26 ޖޫން 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ބޭއްވި އަސްކަރީ ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން: ޕެރޭޑް ބެލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން މަގުތަކަށް ނުކުތް --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު