މަޖިލީހުގެ އިގްތިސޯދީ ކޮމެޓީ

ވަން ފޮޓޯ: މަޖިލީހުގެ އިގްތިސޯދީ ކޮމިޓީއަށް އެޗްޕީއޭގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރުން

ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާ ކުޑައެއްނޫން، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އޮތުން އަދިވެސް މުހިއްމު: މައިމޫނާ

އެޗްޕީއޭގެ ވެރިން މިފަހަރު ހާޒިރު ކުރަނީ މަޖިލީހުގެ އިގުތިސާދީ ކޮމެޓީއަށް

1

ރާއްޖެއަށް ވަގަށް ތެޔޮ އެތެރެކޮށްގެން ވިއްކަމުން ދާކަމަށް އަމްރު ވިދާޅުވެއްޖެ

2

ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާ ގުޅިގެން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

މާޔަން، އޭއެފްސީއަށް ހޮވުނަ ނުދިނުމަށް އެފްއޭއެމުން ހުރަސްއެޅި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބަލަން އަންގައިފި

ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުންނާއި ޓުއާ އެޖެންސީތަކަށް ހާއްސަ ގާނޫނެއް ހަދަން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އަންނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ބިލުގައި ކަނޑައަޅައިފި

މީރާގެ ބޯޑަށް 4 މެންބަރަކު އައްޔަންކުރަން 5 ބޭފުޅެއްގެ ނަން މަޖިލިސް ތަޅުމަށް ފޮނުުވައިފި

1

ސާވިސްޗާޖަށް ދިހަ ޕަސެންޓަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއް ނެގުމަށާއި، ސާވިސްޗާޖު ދޭން އިންކާރު ކުރެވޭގޮތް ހަދަނީ

މުދަލުގެ ފެންވަރު ކަނޑަައަޅައި، މުދާ ބަދަލު ކުރުމާއި ބަދަލުހޯދުމުގެ ހައްގު ލިބޭގޮތަށް ކޮމިޓީން ބިލު ފާސްކޮށްފި

މީރާގެ ބޯޑަށް މެންބަރުން އައްޔަންކުރަން އަށް ބޭފުޅެއްގެ ނަން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި