One Photos - DbBL9mRh3wMVcOzgOfrD2Zv2o.JPG
22 މާޗް 2021، މާލެ، މަޖިލީހުގެ އިގްތިސޯދީ ކޮމިޓީއަށް އެޗްޕީއޭގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Iv5ojZQI3okloD6VGDtuSETEL.JPG
22 މާޗް 2021، މާލެ، މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީއަށް އެޗްޕީއޭގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 78ltVTqalAQ1miynDNFa6d5mR.JPG
22 މާޗް 2021، މާލެ، މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީއަށް އެޗްޕީއޭގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން އެޗްޕީއޭގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - KQf8ADRkpGJx3G3TIZBFskmLy.JPG
22 މާޗް 2021، މާލެ، މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީއަށް އެޗްޕީއޭގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން އެޗްޕީއޭގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ނިޝާން އަހުމަދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - o16yz8KCh5pFPMntZNzV0MaUL.JPG
22 މާޗް 2021، މާލެ، މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީއަށް އެޗްޕީއޭގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން އެޗްޕީއޭގެ ލީގަލް އޮފިސަރ އިސްމާއިލް ޒާހިރު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - CSZuHgBoZmgYIvENnHLEd4nnJ.JPG
22 މާޗް 2021، މާލެ، މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީއަށް އެޗްޕީއޭގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން އެޗްޕީއޭގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - vYbo6arlL9TvKDYf9Ip2wC4ft.JPG
22 މާޗް 2021، މާލެ، މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީއަށް އެޗްޕީއޭގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - fFQ5mD2qkIOasYlRhu6FyXY7n.JPG
22 މާޗް 2021، މާލެ، މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީއަށް އެޗްޕީއޭގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން އެޗްޕީއޭގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - vmlZFfpwAU3JFr0MTUKmzzzZy.JPG
22 މާޗް 2021، މާލެ، މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީއަށް އެޗްޕީއޭގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލްމުގުނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 3v3cRg3HnyhLhboHITKcq3x1f.JPG
22 މާޗް 2021، މާލެ، މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީއަށް އެޗްޕީއޭގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ރިޒާ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - gA0lrNOKekzLHfQIQ2BDWRvfo.JPG
22 މާޗް 2021، މާލެ، މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީއަށް އެޗްޕީއޭގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - jahih91840abjtZHqcGcXkfbi.JPG
22 މާޗް 2021، މާލެ، މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީއަށް އެޗްޕީއޭގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 8NDzutMNHLcv3qUDRm3PZvL8l.JPG
22 މާޗް 2021، މާލެ، މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީއަށް އެޗްޕީއޭގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 9ITp2WTSfN7agn2GPFf9TuDeG.JPG
22 މާޗް 2021، މާލެ، މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީއަށް އެޗްޕީއޭގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން އެޗްޕީއޭގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް