އިބްރާހީމް ޝަރީފު އައްޑޫ މަރަދޫ މެންބަރު

އަޅުގަނޑު އަދީބާއެކު ޑީލެއް ނަހަދަން، ޑީލް ހެދީ މަޖިލިސް ރައީސް: ޝަރީފް

ފައިސާ ޗާޕް ކުރަން ދިން ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން، ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީންވެސް ހުރަސް އަޅައިގެން ނުވާނެ: ޝަރީފް

އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ ހޮވަން ލިބިފައިވާ ބާރު ދޫކޮށްލަންވީ ކީއްވެތޯ ޝަރީފް ސުވާލުކުރުމުން އިންތި ރައްދުދީފި

2

އަދީބު ޝަރީފަށް 20 މިލިޔަން ރުފިޔާ ދިންކަމުގެ ތުހުމަތު: ޝަރީފް އެކަން ދޮގު ކުރޭ

ޖަލްސާއިން ނެރުނީ، ބަދަލު ހިފުމަށް ތާއީދު ނުކުރާކަމަށްބުނެ ފުލުހުންގެ ބިލުގެ އިސްލާހަށް ތާއީދުނުކުރީމަ: ޝަރީފް

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ ނަން އިއްވައި ތަޅުމުން ނެރެން ރިޔާސަތުން އެންގެވުމުން އަމިއްލައަށް ނިކުންނަވައިފި

ރާއްޖޭގެ ކުރެޑިޓް ރޭޓިން ދަށްކުރީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ދަރަނީގެ ރިޕޯޓުގެ ސަބަބުން: ޝަރީފު

މި ދަނޑިވަޅުގައި ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން ހުށަހެޅުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ކުރި މަލާމާތެއް، ޖެއްސުމެއް: ޝަރީފް

ގެރި ބަކަރި ވިއްކާ ޒާތުގެ ބާޒާރަކަށް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއްގައި މަޖިލިސް ބަދަލުވެގެން ހިނގައިދާނެ: ޝަރީފް

1

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ މަޖިލީހުން ބަލަނީ

އެމްޑީޕީގެ ބައިބައިވުންތައް ނައްތާލައި، މި ހާލަތުގައި ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭން ޖެހޭ: ޝަރީފް

ހުތުރުކޮށް ނޫޅުއްވުމަށް 100 ފަަހަރު ލިޔުއްވުމަށް މެންބަރު ޝަރީފަށް މަޖިލިސް ރައީސް އަންގަވައިފި

« 1