އިބްރާހީމް ޝަރީފު އައްޑޫ މަރަދޫ މެންބަރު

ރައްޔިތުން ބަނޑަށް ޖެހުނަސް، ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ބޭނުންވާ ބަޔަކު އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި އެބަތިބި: ޝަރީފް

މެންބަރު ވަހީދު ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމަކީ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ހިންގާ ޖަރީމާއެއް: ޝަރީފް

ކަނޑޫދޫގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ޒިންމާ ނަގާނެ ބަޔަކު ނޭނގިގެން ހުރިހާ މުއައްސަސާއެއް ކޮމެޓީއަށް

3

އެމްޑީޕީގެ އިންތިހާބުން ޔަގީންވީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ތާއީދު ނެތްކަން: މަވޯޓާ

ބޮޑު ހިޔާނާތް: ލިސްޓުގައި ނަން ހިމެނޭ 16 މެންބަރަކު މިހާރުގެ މަޖިލީހުގައި

2

އަޅުގަނޑު އަދީބާއެކު ޑީލެއް ނަހަދަން، ޑީލް ހެދީ މަޖިލިސް ރައީސް: ޝަރީފް

ފައިސާ ޗާޕް ކުރަން ދިން ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން، ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީންވެސް ހުރަސް އަޅައިގެން ނުވާނެ: ޝަރީފް

އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ ހޮވަން ލިބިފައިވާ ބާރު ދޫކޮށްލަންވީ ކީއްވެތޯ ޝަރީފް ސުވާލުކުރުމުން އިންތި ރައްދުދީފި

2

އަދީބު ޝަރީފަށް 20 މިލިޔަން ރުފިޔާ ދިންކަމުގެ ތުހުމަތު: ޝަރީފް އެކަން ދޮގު ކުރޭ

ޖަލްސާއިން ނެރުނީ، ބަދަލު ހިފުމަށް ތާއީދު ނުކުރާކަމަށްބުނެ ފުލުހުންގެ ބިލުގެ އިސްލާހަށް ތާއީދުނުކުރީމަ: ޝަރީފް

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ ނަން އިއްވައި ތަޅުމުން ނެރެން ރިޔާސަތުން އެންގެވުމުން އަމިއްލައަށް ނިކުންނަވައިފި

ރާއްޖޭގެ ކުރެޑިޓް ރޭޓިން ދަށްކުރީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ދަރަނީގެ ރިޕޯޓުގެ ސަބަބުން: ޝަރީފު

« 1