ހުޅުމާލެ

އިމާރާތެއްގެ ތިންވަނަ ބުރިން ބިދޭސީއަކު ވެއްޓި، ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެނީ

ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ މި ފޮޓޯތަކުން ކޮވިޑުގެ އަސްލު މަންޒަރު

ވަން ފޮޓޯ: ހުޅުމާލެ ޕޮލިސްގެ އާ އިމާރާތް ހުޅުވުން

ފުލުހުންގެ މަސައްކަތުން ލޭ އޮހޮރުވުމާއި ތަޅާފޮޅުން ހުއްޓުވިއްޖެ: އިމްރާން

ހުޅުމާލޭގައި ހެދި ފުލުހުންގެ އާ އިމާރާތް ހުޅުވައިފި

ފުލެޓުތަކުގެ ކުލި ފަސްކުރުމާ މެދު އަދި ގޮތެއް ނިންމާފައެއް ނެތް: ހައުސިން މިނިސްޓްރީ

އެސްޓީއޯ ހޮޓާ ގަންނަން އުޅުނު ފަރާތުން އެކަން ހުއްޓާލައިފި

1

ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ބައެއް ފިތުރޯނު ގަސްތައް ނަގަނީ

މަރުވެގެން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ޒުވާނެއްގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަނީ

1

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ދެ މަޝްރޫއެއް އިފްތިތާހުކޮށްފި

އެޗްޑީސީއަށް ދިން ލުއި ދެ މަހަށް އިތުރު ކޮށްފި

1000 އަކަފޫޓުގެ ފުލެޓު ހުރި މީހުންނަށްވެސް ހިޔާ މަޝްރޫއުން ފްލެޓު ލިބިފައި އެބަހުރި: ފްލެޓް ކޮމެޓީ

« 1 ...