ހުޅުމާލެ

އެޗްޑީސީން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާކިޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިން މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ވަން ފޮޓޯ: ހުޅުމާލެ ދަނބުގަސްތައް ދަނބުން ފުރިފައި، ބިދޭސީން ދަނބު ވިއްކުމުގައި އަވަދިނެތި

"މައިހުޅުމާލޭ ވޯލްޑް ކަޕް ފެސްޓިވަލް"ގެ ޕާޓްނާޝިޕަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

"އަނބޮއްމަނޭ ދަނބޮއްމަނޭ" މިފަހަރު މަނޭ ތޮފޮޅައިގައި ތާށިވުވުމެއް ނެތް، އޮތީ ދަނބުފޯރި!

މިހުރީ ކަދުރުން ފުރިފައިވާ ރުކެއް، މިފަހަރު ހުޅުމާލޭގައި

3

ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލް ސަރަހައްދުގައި ސްމާޓް ޕާކިން ޒޯނެއް ހަދައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހުޅުމާލެއިން އިތުރު 74 ގޯތި ވިއްކަން ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލެ ބީޗުން ނުރައްކާތެރި ޖެލީފިޝްތަކެއް ފެންނާތީ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، މުޅި މާލެއަށް އަލުން ކަރަންޓު ދީފި

މުޅި މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގެ ބަޔަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސިއްހަތާއި ކަސްރަތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުދިނުމަށް އެޗްޑީސީގެ ހަރަކާތެއް

ރެހެންދި ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ޖަމާއަތުގައި އަސުރު ނަމާދުކުރަނީ

« 1 ...