ހުޅުމާލެ

ހިޔާ ޓަވަރުގެ އިރުމަތީ ހުސް ބިމުގައި ހުރި ހަޓުތައް ނަގަން އަންގައިފި

ޕެންޝަން އޮފީހުން 10،000 އަކަފޫޓަަށްވުރެ ބޮޑު ބިމެއް ހުޅުމާލެއިން ގަނެފި

ޑްރޯން ރޭހަކާއެކު މި އަހަރުގެ އުރީދޫ ފަންރަންއަށް ޑިސެމްބަރު 22ގައި، ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލައިފި

ކަނޑަށް ކުނި އަޅާ ފަރާތްތަކަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަން ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަނުން ގޮވާލައިފި

ހުލުމާލެ ފޭސް އެކެއްގެ ބައެއް ފްލެޓްތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ވަން ފޮޓޯ: އެސްޓީއޯ އަހަރިީ ސޭލް ފެށުން

ގަވާއިދުން ކުލި ދެއްކި ހަތަރު މީހަކަށް އާބަންކޯއިން އުމްރާ ދަތުރު ދީފި

ފަލަސްތީނަށް އެހީވާން ހުކުރު ދުވަހު އާބަންކޯގެ އިވެންޓެއް

ތިލަފުށި 2 ގެ ފުރަތަމަ ބައި ހިއްކާ ނިންމައި، އިތުރު ބިން ހިއްކަން ފަށައިފި

ބޯޑަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިންތަކާ ގުޅޭ މުއާމަލާތްތަކަކީ އަލަށް ފަށާ ކަންކަމެއް ނޫން: އާބަންކޯ

ހުޅުމާލޭން ބިން ވިއްކުން ހުއްޓާލަން އޭސީސީން އަންގައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ފަލަސްތީނަށް އެހީވާން ހުލުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތައް

« 1 ...