އެޗްޑީސީ

ހުޅުމާލެ ބީޗުން ކެފޭތަކަށް ދެން ޖާގައެއް ނުދޭނެ، އެ ސަރަހައްދު ތަރައްގީކޮށް ހާއްސަކުރާނީ އާންމުންނަށް

ހުޅުމާލޭގެ މަގުތައް އަލިކުރަން މަގު ބައްތި ޖަހަނީ

ސީލައިފް މައްސަލައިގައި ބަދަލު ހޯދަން ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކަށް ފަހު ފުރުސަތު ދީފި

130 ފުލެޓެއްގެ ކޮމަން އޭރިޔާ ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަނީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް: އެޗްޑީސީ

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ އާ އިމާރާތުގެ މަޝްރޫއު ހަވާލުކުރީ ފައިސާ ނެތީސް، އަދިވެސް ފައިސާ ނުލިބޭ: އެޗްޑީސީ

ޖީއައިއެސް ގެ ސްޕެޝަލް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑު އެޗްޑިސީއަށް ލިބިއްޖެ

ސީލައިފުން ފްލެޓް ގަތް ފަރާތްތަކަށް ބަދަލު ދިނުމަށް ކޮމިޝަންގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތް: އެޗްޑީސީ

ހުޅުމާލެ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްގައި ވިޔަފާރި ކުރަން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތަކުން ވެއްޓި ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

1

ހުޅުމާލޭ ހައިވޭއަށް އުދަ އަރައި އެ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގް ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ޕަބްލިކް ފާހާނަތަކެއް ހަދައިފި

ވަން ފޮޓޯ: އިންޑިއާ އެމްބަސީގެ އާ އިމާރާތުގެ ބިންގާ އެޅުން

« 1