އެޗްޑީސީ

ހިޔާ މަޝްރޫއު އިމާރާތް ކޮށްފައިވަނީ ހުޅުމާލެ އިމާރާތް ކުރުމުގެ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ކަމަށް އޭއޭއެމް އިން ބުނެފި

2

ހިޔާ މަޝްރޫއު: ފުލެޓްތައް ކުޑަކުދީންނަށް ރައްކާތެރިއެއްނޫން، އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކަށްވެސް ރައްކާތެރިއެއްނޫން: އޭއޭއެމް

2

ހިޔާ މަޝްރޫއަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ ގެއްލުމަށްވުރެ ފަހުން ދިމާވާނެ ސިއްހީއަދި ރައްކާތެރިކަމުގެ މައްސަލަމާބޮޑު: އޭއޭއެމް

އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް ހުޅުމާލޭ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓު ބަންދުކުރުމުން ކުޅުންތެރީން ރަތަށް!

އެޗްޑީސީން ހުޅުވާލީ ބިދޭސީންނަށް ބިން ވިއްކުމުގެ ފުރުސަތެއް: ބޮންޑާ

6

މެދުފަންތީގެ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ފްލެޓް ހަދަން ހުޅުމާލެ އިން ހަތަރު ބިމެއް ދޫކުރަން އިއުލާނުކޮށްފި

13

ހުޅުމާލެ ވަގުތީ މަސް މާރުކޭޓު ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ފްލެޓުތަކާ ބެހޭ ކުއްލި މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި ބަހުސް ފަށައިފި

ޔާމީން ސަރުކާރުގައި ފުލެޓް ލިބޭނެކަމަށް އިއުލާނުކުރި 9517 މީހުނަށް ފުލެޓް ހަމަވާނެ: ޑރ. މުއިއްޒު

1

ހުޅުމާލޭގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ޕާކްކުރާ އުޅަނދުތައް އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ޓޯކުރަން ފަށަނީ

ދެކޮޅު ޖެހޭނެ ގޮތަކަށް ފިނޭންސްގެ އާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަނީ

އެޗްޑީސީން މެލޭޝިއާ ކުންފުންޏަކަށް 22 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން އާބިޓްރޭޝަނުން ކަނޑައަޅައިފި

« 1