ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް

އެމްއެމްއޭއިން ދަރަނި ނެގުމާ ބެހޭ މާއްދާތަކުގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލަން ގަރާރެއް ހުށަހަޅަނީ

މި ދަނޑިވަޅުގައި އާމްދަނީ ދަށްވާ ކަންކަން ކޮށްފިނަމަ، ލަންކާއަށް ވީގޮތް ވެދާނެ: ގަވަރުނަރު

1

ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް ސޮއިކުރައްވާފައިވާ 20 ރުފިޔާގެ ނޫޓު ނެރެފި

ފައިސާ ޗާޕްކުރަން ހުއްދަ ދޭނެ ގޮތް ކަނޑައެޅުމަކީ މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ މިނިވަންކަމަށް އަރައިގަނެވޭ ކަމެއް: މަޖިލިސް ރައީސް

ޑޮލަރުގެ ކަޅުބާޒާރު ހުއްޓުވުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ސަރުކާރުން ރުހުން ދީފި: އެމްއެމްއޭ

އިންޑިއާ އިން ދިން ކަރަންސީ ސްވޮޕްގެ 150 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކައިފި

ރައީސް ނަޝީދަަށް ދިން ހަމަލާގެ ތަހުގީގަށް އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފި

އެމްއެމްއޭ އިން ކަނޑައަޅާ އަގު ނޫން އަގަކަށް ޑޮލަރު ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރަނީ

އަޅުުގަނޑުމެން ދިން ލަފާ އަޑުއެހިނަމަ 2021ގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރާނީ މިހާރު އޮތް ގޮތަކަށް ނޫން: ގަވަރުނަރު

އެކްސްޗޭންޖު ރޭޓަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ނުކުރާނެ ގޮތަކަށް މަަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ގަވަރުނަރު އެދިވަޑައިގެންފި

ބްލެކް މާކެޓުގައި ޑޮލަރު ވިއްކުން ހުއްޓުވަން ގާނޫނަށް މިދަނީ ބަދަލުތައް ގެންނަމުން: ގަވަރުނަރު

ވަން ފޮޓޯ: މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 60 ވަނަ ބައްދަލުވުން

« 1