ގދ. ހޯޑެއްދޫ

ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ބަޔަކު ނުކުމެ މަޑަވެލި-ހޯޑެއްދޫ ކޯޒުވޭއިން ކޯރު ކަނޑައި ދަތުރުނުކުރެވޭގޮތް ހަދައިފި

މަޑަވެލި-ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭ ނެގުމަށް އެދި ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލުން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއަށް

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ހޯނޑެއްދޫގައި ނޭޗާ ޕާކެއް

ބަލި ނެތް ކަމަށް ނިންމައި، ހޯނޑެއްދޫ އާންމު ހާލަތަށް ގެނެސްފި

ހޯނޑެއްދޫން ކޮވިޑް ޖެހުނު 45 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ފިޔަވައި އެންމެން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ހޯނޑެއްދޫއަށް ކޮވިޑް ދިޔައީ ކިހިނެއް؟ 45 ޕޮޒިޓިވް ކޭސް، 200 ކޮންޓެކްޓް، ޖަވާބު ނުލިބޭ ގިނަ ސުވާލުތަކެއް!

1

ހޯނޑެއްދޫން އިތުރު ދެމީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެ، ރަނގަޅުވީ މީހުންގެ އަދަދު 32 އަށް

ހޯނޑެއްދޫން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމުލަ 45 އަށް

ހޯނޑެއްދޫން އިތުރު 23 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެ، ޖުމުލަ 27 އަށް

ހޯނޑެއްދޫން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 44 އަށް،

ހޯނޑެއްދޫގެ 64 ގެއެއްގައި ކަރަންޓީންގައި މީހުން އެބަތިބި: ޑރ. ނަޒްލާ

ހޯނޑެއްދޫން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި 202 މީހުން، ހައިރިސްކް 18 މީހުން

« 1