މަސްވެރިން

ރޯ މަސް ލިބުން ދަތިވެ މަހުގެ އަގުތައް އުފުލިއްޖެ

ދެ ފޫޓު ހަމަނުވާ ހިބަރު ބޭނުން މަނާކޮށް ހިބަރު މަސްވެރިކަމުގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލައިފި

އެކްސްކްލޫސިވް: ކަނޑުއަޑީ ހަބަރުހުސްވެފައި އޮތް ޝިފާޒް ނަގަން ޖަޒްލީން ދިޔައީ ޝިފާޒް ނުލައި ނާރަން ނިންމައިގެން

15

ފްރީޒިން ކެޕޭސިޓިއަށް ލޯޑު ބޮޑުވެ، މިފްކޯ އިން މަސްކިރުން ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފި

ދެކުނުގެ މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުވެ، މަސްކިރުވުމަށް ދަތިތައް ވަނީ ދިމާވެފައި: މިފްކޯ

ވަން ފޮޓޯ: މާލޭ ތޮށިގަނޑުމަތީގެ މަސްވެރިކަން

ކަނޑުމަތީން ހާލު ދެރަވެގެން ވިލިގިންޔަށް ގެންދިޔަ ބިދޭސީ މީހާ ފަރުވާއަށްފަހު ދޫކޮށްލި އިރު ދޯނި "ފިލައިފި"!

3

އަނެއްކާ ވެސް މަސްވެރިއެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރިގެން ފަރުވާ ދެނީ

މަސްވެރިންގެ ސުވާލު ސަރުކާރާއި ސިފައިންނަށް: ބޭރުގެ މަސްބޯޓުތައް ފެނުނަސް އަޅައިނުލައި ދޫކޮށްލަންވީތޯ؟

ހުސްވިމަހު އަތުލައިގަތް މަސްބޯޓުގައި ތިބި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅުއަޅަން ގޮވާލައި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ދޯނި ތެރޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދިނުމުގެ ސަބަބުން ޒަހަމްވި މީހާ މަރުވެއްޖެ

އެންދަމަން އޮތް ދޯންޏެއްގައި ދެ ބިދޭސީން ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ އެކަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

5