މަސްވެރިކަން

ކަނޑުގެ 500 މީޓަރު އަޑިން ދިރުންތަކުން ފުރިގެންވާ ސަރަޙައްދެއް ނެކްޓަންއިން ހޯދައިފި

ހަނިމާދޫން ކަންނެލި އެކެސްޕޯޓު ނުކުރެވުމަކީ އިގުތިސޯދުގައި އެޅުވިފައިވާ މަރުތަޅެއް، ހައްލު ގެނެސްދޭނަން: ރައީސް

އިހަވަންދޫގައި ތަރައްގީކުރާ މަސް ގަންނަ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ފަށަނީ

ބޭރުގެ ބޯޓްތަކަށް ރާއްޖޭގައި މަސް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

1

ދޯނި ފަހަރުގައި ފިނިކުރާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ވަނީ ލިބިފައި: މިނިސްޓަރު ހުސެއިން

ފުވައްމުލަކު ދަރީންނޭވެ. ފުވައްމުލައް ދަސްކުރާށެވެ! މާޒީގެ ތެރެއިން ފުވައްމުލަކުގެ ވަދުމަސްވެރިކަމާއި ދޯނިބަނުން 3

މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސަށް ނަގާ ފީ ކުޑަކޮށްފި

މަސްދޯނި ފަހަރުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން އުޅޭ މައްސަލަ ބަލަން މިނިސްޓްރީން ދަތުރުފަށަނީ

މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުވާ ދުވަސްވަރަށް، އިތުރު ތިން ބޯޓު ގަންނަން މިއަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: މިނިސްޓަރު

ހޮރައިޒަން އިން ހޯޑެއްދޫއަށް މަސްގަންނަން ނޫޅެނީ ފައިދާ ނުވާނެތީ: މިނިސްޓަރު

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ބޭރުގެ ދެ މަސް ބޯޓު ހިފަހައްޓައިފި

ބޭރުގެ ބޯޓްތަކަށް ރާއްޖޭގައި ކަނޑުމަސް ގަތުމުގެ ލައިސަންސް ދެނީ

« 1 ...