މަސްވެރިކަން

މަސްވެރިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ވަގުތުން ހައްލުކުރުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ދިއްދޫ، ރަސްދޫ، މީދޫ، މާމެންދޫ، އަދި ރަތަފަންދޫ އައިސްޕްލާންޓް އެއްބަސް ވުމުގައި ޖޫންމަހު ސޮއިކުރެވޭނެ

މަސްވެރިކަން ކުރިއެރުވޭނީ ދައުލަތުގެ ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި، ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓަރީތައް އެޅިގެން: ނަޝީދު

ފުވައްމުލަކު ދަރީންނޭވެ. ފުވައްމުލައް ދަސްކުރާށެވެ! މާޒީގެ ތެރެއިން ފުވައްމުލަކުގެ ވަދުމަސްވެރިކަން އަދި ދޯނިބަނުން

މަސްވެރިންނަށް ސަރުކާރުން އިހުމާލުވާކަމަށް ބުނެ، މެންބަރު ފިރުޝާން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ އިގްތިސޯދީ ކޮމިޓީއަށް

ފުނައްޑޫ މިފްކޯއަށް، މިއަހަރު އޮޕަރޭޝަނަށް ގެންނަނީ

މަސްދަޅުގެ އަގު ބޮޑުކުރާކަށް އަދި ނުނިންމަން: މިފްކޯ

ދިވެހި މަހުން ޑިއުޓީ ކަނޑައިލުމަށް ރަސްމީ މަޝްވަރާތައް ބާއްވަން ޔޫކޭއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

155 ޓަނު މަސް އެއް ބޯޓަކަށް ކިރައި، މިފްކޯ ތާރީހުގެ ތެރެޔަށް

މިއަހަރު ތެރޭގައި އިތުރު 13 ރަށެއްގައި އައިސް ޕްލާންޓުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ: ފައުޒީ

ހުޅުމާލޭ ކަންނެލި ޖެޓީގައި މަސްވެރިންނަށް ހާއްސަ މައިޒާނެއް ހުޅުވައިފި

ރޯދަ މަހު މިފްކޯއިން ބާޒާރަށް އާ އުފެއްދުމެއް ނެރޭނެ: ފައުޒީ

« 1 ...