ފީފާ

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: ޗައިނާގެ ޓީމު ނެތް ނަމަވެސް، ވޯލްޑް ކަޕްގެ އެންމެ އުހުގައި ޗައިނާގެ ވިޔަފާރިތައް

މިއީ ތާރީހުގައި އެންމެ ފުރިހަމަ ވޯލްޑް ކަޕަށް ވާނެ، ހުޅަނގު އުޅެނީ މުނާފިގު ވެގެން: އިންފަންޓީނޯ

ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް: ސްޓޭޑިއަމްގެ ސަރަހައްދާއި ފޭން ޒޯންތަކުގައިވެސް ބަނގުރާ ވިއްކުން މަނާކޮށްފި

ފީފާގެ ރައީސްކަމަށް އިންފަންޓީނޯއާ ވާދަކުރާނެ އިތުރު ކެނޑިޑޭޓަކު ނެތް

ރިސޯޓުތަކަށް ވޯލްޑް ކަޕް ދެއްކޭނީ 4000 އާއި 5500 ޑޮލަރާ ދެމެދުުގެ އަގެއް ދައްކައިގެން!

ގިނަ ގައުމުތަކެއް ގަތަރަށް، ގަލްފުގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައިވެސް ޓީމުތައް ކޭމްޕްކޮށްފި

"މާނޭއަށް ސެނެގާލްގެ ފުރަތަމަ މެޗު ގެއްލޭނެ"

ރަޝިއާ ޔުކްރޭން ހަނގުރާމަ ވޯލްޑް ކަޕަށް މެދުކަނޑާލަދިނުމަށް ފީފާގެ ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

ފުޓުބޯޅަ ސްކޫލް ބިމުން "ހަދިޔާ"ކުރި 5000 އަކަފޫޓު! އުސޫލުން ބޭރު "ޑީލުން" އެޕޯލޯއަށް މިލިއަނުން ފައިދާ!

ބާބާގެ ފައިސާ ފީފާއަށް ދައްކައިފި، ކޫޕްމަން އާއި ރެނޭއަށްވެސް ދަރަނި އަދާކުރަން މަސައްކަތް ކުރަނީ

ވޯލްޑް ކަޕަށް އާ އީޖާދެއް: އަމިއްލަ ފެންވަރު ބަލައިލެވޭ ފީފާ ޕްލޭޔާ އެޕް!

މެލޭޝިއާގެ ތައްޔާރީތަކަށް ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެނީ

« 1