ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން

ފެނަކައަށް ތާރީހީ ތަށްޓެއް، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއްގައި ނިމާލާއި އިތުރު ބަޔަކަށް ދައުވާކުރަން އޭސީސީން ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފި

ސަބްސިޑީއަށް 2.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ ސެމީގައި ވެމްކޯއާއި ފެނަކައިގެ ފޯރިގަދަ ކުރިމަތިލުން

ސަރުކާރުން ފައިސާނަގައިގެން ކެޕިޓަލް ހަރަދެއް ނުކުރަން، ބޭކާރު މުވައްޒަފުންނެއްވެސް ނުނަގަން: ފެނަކަ އެމްޑީ

2

ކަރަންޓް އެއްހަމަ ކޮށްފިނަމަ ސްޓެލްކޯއަށް 35 މިލިއަން، ފެނަކައަށް 41.2 މިލިއަންގެ ގެއްލުންވާނެ!

2

ފެނަކައިން އައިސް ވިއްކަން ފަށައިފި

ފެނަކައިގެ އެމްޑީއަށާއި ޗެއާމަނަށް ފުރިހަމައަށް އިތުބާރުކުރަން: ރައީސް

ފޮޓޯ: ކުޑަކުޑަ ފިނޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު ތިން މަޝްރޫއު

ފެނަކަގެ ދަރަނި 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ؛ ސައީދު ވިދާޅުވަނީ ދަރަނި ދެއްކުމަށް ދައްޗެއް ނެތް ކަމަށް

1

ވަން ފޮޓޯ: މިފްކޯގެ އައިސް ޕްލާންޓްތައް ފެނަކައާ ހަވާލުކުރުން

މިފްކޯއިން ހިންގަމުން އައި 14 އައިސް ޕްލާންޓް ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފި

« 1 ...