ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން

ފެނަކައިގެ ވެރިޔަކު އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި ކަމަށްބުނެ، އިއްވި އޯޑިއޯއިން ނުފޫޒު ނުފޯރުވާކަން ދޭހަވޭ: ނަޝީދު

ފެނަކައިގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރުކަން ޔާސިރަށް ދިނުމަށް ކުރި އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފު، ހައިކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި

ކޮމަންޑޫގައި 25 ޓަނުގެ އައިސްޕްލާންޓެއް އަޅަން ފެނަކައަށް

ގަން އެއާޕޯޓް އެއްކޮށް ސޯލާ ކަރަންޓަށް ބަދަލުކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ހޯމް ސޯލާ ޕްރޮގްރާމް ފެނަކައާ ހަވާލުކުރުން

މި ދައުރު ނިމޭއިރު، އިރުގެ އަލިން 52 މެގަވޮޓްގެ ކަރަންޓު އުފައްދާނަން: ޝައުނާ

ހޯމް ސޯލާ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފި

މަގޫދޫ ބަނދަރާއި، ކުލާސްރޫމުތަކުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފެށޭނެ: ރައީސް

ރަށްރަށުގެ އިންޖީނުގެތައް ތަރައްގީކުރަމުން މިދަނީ ބަދަލު ނުގެނެސް 20 އަހަރު ދުވަހު ހިންގޭ ގޮތަށް: ރައީސް

މިފްކޯއަށް އެންމެގިނަ މަސްކިރައި ފައިސާ ދިނީ މިއަހަރު، މި ސަރުކާރުގައި ނޫނީ ފެނަކައަށް ފައިދާއެއްވެސް ނުވޭ: މަބްރޫކް

މި ސަރުކާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް ހިންގަން އެނގޭނެ އެހެން ބަޔަކު ނެތް: މަބްރޫކް

ކްލަބު މޯލްޑިވްސް: އާރްއާރްސީ އާއި ފެނަކަވެސް ސެމީއަށް

« 1