ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން

ފެނަކައިން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ނުދައްކާ އޮތް 11.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި

އޮޑިޓެއް ހަދައި، ފެނަކައިގެ ދަރަނިތައް ދައްކާނެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލަން ގޮވާލައި މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް!

ފެނަކައިން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ފައިސާ ނުދޭ ކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ ބޭރު ކޮށްލައިފި

ގަމުން ތެޔޮ ހުސްވެ ކަރަންޓު ކެނޑުނު މައްސަލައިގައި އެރަށު އިންޖީނުގޭގެ މެނޭޖަރު ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ސަޕްލަޔަރުންނަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ކަމަށްބުނެ ފެނަކަ ކުރިމަތީގައި މުޒާހަރާކޮށްފި

ފެނަކައާއި އާރުޑީސީން ކޮރަޕްޝަން ހިންގާ ކަމަށް ބުނެ، އެ ދެ ކުންފުނީގެ އޮޑިޓެއް ހަދަން އެސްއޯއީ ކޮމިޓީން ފާސްކޮފި

ކްލަބު މޯލްޑިވްސްއިން މުއްކި ތިން އަހަރަށް ސަސްޕެންޑްކޮށް، އިތުރު ކުޅުންތެރިންނަށްވެސް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ފެނަކައިން އެސްޓީއޯގެ ތެޔޮ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކާތާ ދެއަހަރު، 1.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭ

ފެނަކައަށް 2.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ދިން މައްސަލާގައި ނިމާލްއަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

ފެނަކައިގެ ބިލިން ސޮފްޓްވެއާ މައްސަލައިގައި ދެމީހަކަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި

ހަކަތައިގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރުތެރޭ 39 ރަށެއްގެ އިންޖީނުގެ ދުވާލު ނިއްވައިލެވޭނެ: ރައީސް

ތިން ރަށެއްގެ ނަރުދަމާ މަސައްކަތް ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފި

« 1 ...