އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުއިއްޒު ވޯޓު ލައްވައިފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި

ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނީ ހަވީރު 5:00ގެ ނިޔަލަށް، ވަގުތު އިތުރެއް ނުކުރާނެ: އީސީ

މަޖިލިސް 20 : ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ނަން މާފުށި ދާއިރާއަށް، ގުޅި ހުރާ ދާއިރާގެ ތެރެޔަށް

މަޖިލިސް 20 : އާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި، ހިތަދޫ ދާއިރާ، ހުރާ ދާއިރާ، ކޮލަމާފުށި ދާއިރާ އަދި ފޭދޫ އުތުރު ދާއިރާ

އާ މަޖިލިސް: ހުޅުމާލޭގައި ތިން ދާއިރާ، މީދޫ، އޭދަފުށި އަދި ވިލިގިނލި ވަކި ދާއިރާ ތަކަކަށް!

ދެވަނަ ބުުރުގައި ވޯޓުލުމުން ފާހަގަޖަހާނީ ވައަތުގެ ކަށި އިނގިލީގައި

ރަށްރަށަށް ވޯޓު ކަރުދާސް ފޮނުވަން ފަށައިފި

އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި މަސައްކަތްކުރި އޮފިޝަލުންގެ އެލަވަންސް މި ހަފުތާގައި ޖަމާވާނެ: އީސީ

ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރަން ފަށައިފި

ދެވަނަ ބުރުގެ ދާއިމީ ވޯޓާސް ލިސްޓު އާއްމުކޮށްފި، ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު 282،803 މީހަކަށް

ނިޒާމީ ވޯޓުގައި ކުރަންޖެހޭ ސުވާލުގެ އިބާރާތް ކަނޑައެޅުމަށް މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފި

« 1 ...