އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ވޯޓު ލިބޭ އަދަދަށް ބަލައިގެން ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދިނުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

ބޮޑު ދެ ޕާޓީއާ ވާދަކޮށް ކޮމަންޑޫ ޑަބްލިއުޑީސީގެ ގޮނޑިއެއް އެމްއެންޕީން ކާމިޔާބުކޮށްފި

މެމްބަރުން ހަމަނުވާތީ ލޭބާ ޕާޓީ އުވާލަން ނިންމައިފި

3000 މެމްބަރުން ހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުން ޑީއާރްޕީއަށް ދީފި

އާންމު ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ އުފައްދަން ދިން ހުއްދަ ބާތިލުކޮށްފި

ހަމަނުޖެހުމުގައި ޕާޓީއެއްގެ ބައިވެރިވުމެއް އޮތް ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: އީސީ

ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުން ދޭ ފައިސާ ހަރަދުކުރާ ގޮތް އީސީން ބަލަނީ

އޮޅުވާލައިގެން ޕާޓީތަކަށް މީހުން ވައްދާ މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް

ނޯޓިސް ދީފައިވާ ޕާޓީތަކުން މެމްބަރުންގެ އަދަދު ހަމަކުރަން ފޯމު ހުށަހަޅައިފި

ދައުލަތުން ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޭން ނުޖެހޭ ގޮތް ހަދަން އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި

އެމްއާރްއެމް އުވައެއް ނުލާނެ، އެމްޓީޑީންވެސް ބޭނުންވާ އަދަދަށް ފޯމު ހުށަހަޅައިފި

އެންމެ ގިނައިން ވަގު ފޯމު ހުށަހެޅީ ޕީޕީއެމުން ކަމަށް އީސީން ބުނީ ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުން ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި

« 1 ...