އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

އެންމެ ގިނައިން ވަގު ފޯމު ހުށަހެޅީ ޕީޕީއެމުން ކަމަށް އީސީން ބުނީ ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުން ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި

2018 އިން 2022 އަށް އެންމެ ގިނައިން ވަގު ފޯމު ހުށަހެޅީ ޕީޕީއެމުން!

2

އަޅުގަނޑުވެސް ދަފްތަރަކު ނެތް، އެކުގައި ސޮއިކުރި 600 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވެސް ވަނީ އުނިކޮށްފައި: ރިޒާ

އިތުރު ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިނުލުމުން ވަށަފަރު ޑަބްލިއުޑީސީ ގޮނޑި ޕީޕީއެމަށް

ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަންވީ އިންތިހާބުތަކުގައި ލިބޭ ވޯޓްގެ އަދަދަށް ބަލައިގެން: ރިޔާޒް

1

އީސީގައި ހުރި އެމްއާރުއެމްގެ ފޯމުތައް ޕްރޮސެސްކުރުން ލަސްވާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

މިމަހު 14އަށް 3000 މެމްބަރުން ހަމަނުވާނަމަ އެމްއާރުއެމް، ޑީއާރުޕީ، އެމްއެލްއެސްޑީ އަދި އެމްޓީޑީ އުވާލާނެ

ވައްކަން ނުބަލައި އީސީން ޕާޓީތައް ޖޫރިމަނާކުރުން ބަލައެއް ނުގަންނަން: އިދިކޮޅު

ޕާޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ސައްހަ ނޫން ކޮންމެ ފޯމަކަށް 10،000ރ.ގެ ޖޫރިމަނާއެއް ކުރަން ނިންމައިފި

1

ޑަބްލިއުޑީސީގެ ބައި އިލެކްޝަންތައް އަހަރަކު ދެފަހަރު، އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުން ބާއްވަން ހުށަހަޅައިފި

އީސީގެ ދަފުތަރާ އެއްގޮތަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންގެ ދަފުތަރު އެކުލަވައިލަން އެދިއްޖެ

ވަން ފޮޓޯ: އެލްޖީއޭ އާއި އީސީ، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް

« 1 ...