Close Election
Close

ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު

ޑރ. ޖަމީލު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ޔާމީން ޖަލުގައި ބާއްވައިފައި ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހޯދުމަށް: އިމްރާން

ޔާމީނަށް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމުގައި ދެމިހުންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވަން: ޖަމީލު

ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓަކަށް މިފަހަރުވެސް ޖަމީލް

ދައުލަތުގެ ވަކީލުންނާ ޔާމީން ކޮށްލީ ސަމާސާއެއް، ދިމާކުރީކީ ނޫން: ޑރ. ޖަމީލް

ރީކޯ، ނަޝީދަށް: ޑރ. ޖަމީލު ނައިބު ރައީސް ކަމުން ވަކިކުރަން ވޯޓު ނެގީ ތަޅުމަށް ހާޒިރު ކޮށްގެނެއް ނޫން!

1

ޝަރީއަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާކުރާތީ ޖަމީލުގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ޔާމީންގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް

ފުއްގިރި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފި، ހޯމަ ދުވަހުގެ ކުރިން ހުކުމް ކުރަނީ

ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފު އިސްލާހު ކުރަން ހައިކޯޓުން އަންގައިފި

ކަފާލާތުގެ ދަށުން ޔާމީން މިނިވަންކުރަން ހުށަހަޅަނީ

މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ: ޑރ. ޖަމީލު

ޔާމީނަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމް އަންނަ ހަފުތާގައި އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅަނީ

2022 : އަހަރުގެ ބޮޑު ހުކުމާއެކު އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޖަލަށް، ސަޕޯޓަރުން މަގުމައްޗަށް!

« 1 ...