ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު

ޖޭއެސްސީން މަސައްކަތްކުރަނީ ހިތަށް އެރި ގޮތަކަށް، ބޭނުންވަނީ ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް ބިރުދައްކަން: ޖަމީލް

‏މިއީ ޖުމުހޫރީ ތާރީހުގައި މިނިވަންކަމަށް އެންމެ ނުރައްކާތެރިވި ތިން އަހަރު: ޑރ. ޖަމީލް

ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ވަކިކުރުމުން ޖަމީލް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ޔާމީނަށް މިވަގުތު ކަފާލާތު މުހިންމެއް ނޫން: ޖަމީލް

1

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް: ޔާމީން ދޫކޮލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން މާދަމާ ގޮތެއް ނިންމަނީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބެއް ބޭއްވޭނީ ޔާމީން ހިމަނައިގެން: ޖަމީލް

އޭޖީން އުޅެނީ ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފީ ހައްގަށް ހުރަސް އަޅަން: ވަކީލުން

ނައިބު ރައީސް ކަމުން ޖަމީލު ވަކި ކުރި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނުބެލޭނެ ކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

އެމްޑީޕީއަށްވެސް ލިބުނީ ކެހިވެރި މިތުރެއްކަން މިއަދު ސާފު: ޖަމީލް

ނައިބު ރައީސްކަމުން ޖަމީލު ވަކިކުރި މައްސަލައިގެ ހުކުމް ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ޔާމީނަށް ތުހުމަތު ކުރަނީ ހަރުދަނާ އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުރެގެނެއް ނޫން: ވަކީލުން

ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގައި ޔާމީން ހުންނެވީ ހަނު، ހިތާމަކުރަން: މަރު ކޮމިޝަން

« 1 ...