ގެވެށި އަނިޔާ

އަނބިމީހާގެ ބަނޑަށް ވަޅި ހެރި ފިރިމީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ޖިސްމާނީ އަނިޔާއަށްވުރެ ގިނައިން މިހާރު ހުށަހަޅަނީ ބަހުގެ ހަމަލާއާއި ނަފުސާނީ އަނިޔާގެ މައްސަލަ: ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ

އަންހެނަކު ދަރީންނާއެކު މަގުމަތިވެފައި: ތިން ފިރިންގެ ފަރާތުންވެސް އަނިޔާ, ދަރިފުޅަށް ކުރީ ޖިންސީ ގޯނާ!

1

މަންމަ އާއި ކޮއްކޮއަށް ބިރުދައްކައި އިންޒާރުދިން މީހާ މާލެ ގެނެސް ފަރުވާދޭން ފަށައިފި

ޒަރީރުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރާ ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި

މެންބަރު ޒަރީރަށް ކުރީގެ އަނބިމީހާގެ ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް، ޒަރީރު އެކަންކަން ދޮގުކުރައްވާ!

ގެވެށި އަދި ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނަށް ކައުންސިލިން ދެނީ

އަނބިމީހާ ގަޔަށް ވަޅި ހެރި ފިރިމީހާ އަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި

އަނިޔާ ލިބުނު މީހާގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭތީ، އަނިޔާކުރި މީހާ ބަންދުން ދޫކޮށްލައި މައްސަލަ ފައިލްކޮށްފި

ދަރފުޅުގެ ފަރާތުން އަނިޔާއާއި އިންޒާރު ލިބެމުންދާ ދެމައިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނަން: ޖެންޑާ

އަންހެނަކަށް އަނިޔާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މާލެއިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގޭގައި އަންހެނުން އަދާކުރާ ދައުރު ބަލައިގަނެ، ފިރިހެނުން އެކަމުގައި ބައިވެރިވާން ޖެހޭ: ފަޒްނާ

« 1