ގެވެށި އަނިޔާ

މަގުމަތިވި ތިން މައިން ޖެންޑާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

ދެ ދަރިންނާއެކު އެކަނިވެރި މަޔަކު މަގުމަތިވެފައި، ކުދީން ސްކޫލަށް ފޮނޮވޭނެ ގޮތެއްވެސް ނެތި އެހީއަށް!

މަޑަވެލީ މަގުމަތީ އަންހެނަކު ދެމުން: ލޯބީގެ ކަންތައްގަނޑެއް؟ ރަށުމީހުން ދައްކަނީ އެހެންކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް

1

މަޑަވެލީގައި ފިރިހެނަކު އަންހެނަކު ގެންދިޔައީ މަގުމަތިން ދަމައި، ތަޅައި އަނިޔާކުރަމުން!

މަގުމަތީގައި އަންހެނަކަށް އަނިޔާ ކުރި މައްސަލައެއްގައި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުރީގެ އަނބިމީހާ އުޅުނު ގެއަށް ވަދެ އޭނާއަށް އަނިޔާކުރި ފުލުހަކު 9 މަހަށް ޖަލަށް

ދަރިންނާ ކައިވެނިކުރަން އަންނަ މީހަކީ ހެޔޮލަފާ، ދީންވެރި މީހެއްނަމަ އެމީހަކު ހުރި ގޮތަކަށް ބަލަން ނުޖެހޭ: މުފްތީ

ތޮއްޑޫގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާ ދިން މީހާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ހިޔާ އިމާރާތްކުރުމަށް ހުޅުމާލެއިން ބިމެއް

އަނބިމީހާގެ ބަނޑަށް ވަޅި ހެރި މީހާއަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

ޗައިނާގެ ރެސްޓޯރެންޓަކަށް ފިރިހެނުންތަކެއް ވަދެ, އަންހެނަކަށް ހަމަލާ ދޭ ވީޑިއޯއަކާއެކު ނުރުހުން

ވަން އެކްސްކްލޫސިވް: ސިނގު ރުޅިގަނޑެއް އަންނަތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ، ބަނޑަށް ވަޅިހެރީ ދެދަރިން ކުރިމަތީގައި

2
« 1