ދ. ކުޑަހުވަދޫ

"މާމިގިލި އަދި ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓު އިންޓަނޭޝަނަލް ކުރަން ހުއްދަދޭނީ ހަމައެކަނި ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީންނެއް ނޫން"

ކުޑަވަހުދޫގައި ދުވަސްނުފުރާ ވިހެއި ދެ ކުއްޖަކު ނިޔާވެއްޖެ

ދ. މާއެނބޫދޫ މީހުންގެ "ދޮން" މާލޭ މީހުންގެ "ދޮންމަދު"

ކުޑަހުވަދޫ އާއި މޯލްޑިވިއާނާ ސަފާރީ އާންމު ހާލަތަށް ގެނެސްފި

ދ. ކުޑަހުވަދޫ އާއި ކ. ތުލުސްދޫ އަދި ބ. ފުޅަދޫ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި

ކުޑަހުވަދޫއަށް ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި ގެއެއްގެ ފުރާޅު އެއްލާލައިފި

ދިއްދޫ އާއި އޭދަފުށި އަދި ކުޑަހުވަދޫގައި ހަދާ ހޮސްޕިޓަލް ހުންނާނެ ގޮތުގެ ކުރެހުންތައް ދައްކާލައިފި

ކުޑަހުވަދޫ ފަޅުތެރޭގައި މީހަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ދަތުގެ ފަރުވާ ދޭ ޔުނިޓެއް ހުޅުވައިފި

އަހަރަކު 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސިގިރެޓް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރޭ: ރައީސް

ސަރުކާރުގެ ސިއްހީ ސިޔާސަތު ތަންފީޒު ވެގެންދާއިރު އަތޮޅުތަކަށް ހީނުކުރާފަދަ ހެޔޮ ބަދަލުތައް އަންނާނެ: އަމީން

1

ދ. އަތޮޅުން ހާލުދެރަ މީހުން މާލެ ގެނައުމަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދައިދޭނަން: ރައީސް

4