ދ. ކުޑަހުވަދޫ

ހަތަރު އަތޮޅަކުން މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އަށް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަބްދުއްރައްޒާގު މުހައްމަދު މަގާމުން ވަކިކުރަން ފާސްކޮށްފި

ކަރަންޓީނާ ހިލާފުވި ކުޑަހުވަދޫ ދޯންޏެއްގެ 15 ފަޅުވެރިއަކު ހައްޔަރުކޮށް، 14 ދުވަސް ބަންދަށް

ކަނޑިންމަ މަރުގެ މައްސަލަ: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ވައްދަވައިފި

ކަނޑިންމަ މަރު: މުޅި ރިސޯޓު އޮތީ ކޮވިޑުގެ ހާއްޔަކަށް ވެފައި، އާދަމް ނަސީރުބެ މަރުވީ ބަލި އެނދުގައި ފަރުވާއެއް ނުލިބި!

1

ކުޑަހުވަދޫ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އެއް މަހުގެ ކުއްޖަކަށް ގަމު ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި

ދ. ކުޑަހުވަދޫ އާންމު ހާލަތަށް ގެނެސްފި

ކުޑަހުވަދޫ އާއި ނައިފަރު ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި އަށް މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކުޑަހުވަދު އާއި މާއެނބޫދޫ މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި

ކުޑަހުވަދޫން މާލެ އައި ބޯޓެއްގެ ފަޅުވެރިޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

2

ޖުމުލަ 9 ދަރީން ލިބުނު، ސަލާމަތުން ބޮޑުވި ދެބޭންގެ ކުއްލި މަރާއެކު މުސްކުޅި މައިންބަފައިން ޝޮކެއްގައި

11
4