ދ. ކުޑަހުވަދޫ

މީދޫ އާއި ކުޑަހުވަދޫ އާންމު ހާލަތަށް

ކުޑަހުވަދޫން ނެގި ރެންޑަމް ދެ ސާމްޕަލެއް ޕޮޒިޓިވް! ގެއިން ބޭރަށް ނުކުތުން މަނާކޮށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް

ކުޑަހުވަދޫން 200 އަށްވުރެ ގިނަ ގޯތި ދޫކުރަނީ

ކުޑަހުވަދޫން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 24 އަށް

ކުޑަހުވަދޫން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 22 އަށް، ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި 115 މީހުން

ކުޑަހުވަދޫ ކްލަސްޓާ: އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށަކުން މިހާތަނަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވެއް ނުވޭ

ކުޑަހުވަދޫ ކްލަސްޓާއާ ގުޅިގެން މާއެނބޫދޫއަށް ބޮޑު ލޮޅުމެއް! 216 މީހުންނާ އެކު ރަށުގެ ބޮޑުބައެއް ކަރަންޓީނުގައި

ކުޑަހުވަދޫން ޕޮޒިޓިވްވި އަދަދު 18 އަށް، ކުޑަކުއްޖަކާއި ސުކޫލް ކުއްޖަކު ވެސް ހިމެނޭ

ފެބްރުއަރީ 26ގެ ފަހުން ކުޑަހުވަދޫން ފުރި މީހުން އަންގަން އެދިއްޖެ

ދާލު އެއާޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ޕޮޒިޓިވްވެ ކުޑަހުވަދޫ މޮނިޓަރިން އަށް

އެލްޖީއޭގެ ސެކިއުރިޓީ އިންޑެކްސްގެ އެއްވަނަ ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށާއި ދިއްފުށީ ކައުންސިލަށް

1

އައްޔުބެގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހުކުމް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު އޮތް ކުއްޖާ ވަނީ މަރުވެފައި

3