Close

ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް

ހޯރަފުށީ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 82 ޕަސަންޓް ނިންމާފައިފި

ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތަކަށް 4 މަސްތެރޭ 4 ބިލިއަން ހަރަދުކޮށްފި

މާލެ-ވިލިމާލެ ކަނޑުއޮޅިން ދަތުރު ކުރާނަމަ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓާނަން: ޓްރާންސްޕޯޓް

ވަން ފޮޓޯ: ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް

ފަސް މަޝްރޫއަކަށް އިންޑިއާ އިން 2.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި

ދެ ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުމީދޫ މިފްކޯ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެއްގަމުތޮށީގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ ޑެކުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

1

މާއެނބޫދޫ ހެލްތު ސެންޓަރު ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ހޯރަފުށީ ހާފްވޭ ހައުސް އިމާރާތުގެ ރޫފް ސްޓްރަކްޗާ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ގާދިއްފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 75 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

އިހަވަންދޫގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން 102 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އާރުޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

« 1 ...