ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް

ފެލިވަރު ބިން ހިއްކުމާއި ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓު ގަލުގެ ޝިޕްމަންޓް ގެންގޮސްފި

ނަރުދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއަށް

އިހަވަންދޫ ބަނދަރުގެ 85 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ވެލިދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދުގެ ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ގާދިއްފުށި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުގެ އަޕްޑޭޓެއް ދީފި

ކޮލަމާފުށި ބަނދަރު ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ނުގެންދާތީ ކައުންސިލުގެ ކަންބޮޑުވުން

1

ފުވައްމުލަކުގަައި މަަޑުޖެހިފައި ހުރި ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްގެންދަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ދިއްގަރު ބިން ހިއްކުމަށް މަހާ ޖައްރާފު ބަނދަރުކޮށްފި

ތިލަމާލެ ބުރިޖުގެ ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް އަހަރު މެދުތެރޭ ފަށަނީ، މެޝިންތައް އައުމުގެ މަގުމަތީގައި

1

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ހިންގާނެ އާ މަޝްރޫއުތަކުގެ މައުލޫމާތު ހުށަހަޅަން އަންގައިފި

އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގައި އިތުރު ހަތް މަޝްރޫއެއް ހިންގަނީ

ފެލިވަރު ބިން ހިއްކުމާއި ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ 95 ޕަސަންޓު މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

« 1 ...