ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް

ސަރުކާރުން 3 އަހަރު: 25 ބަނދަރު ނިންމައި 39 ބަނދަރު މަސައްކަތް ކުރިޔަށް، ދަތުރުފަތުރަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް

ރައީސް ސޯލިހުގެ ދައުރު ނިމޭއިރު އިންފްރާންސްޓްރަކްޗާގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ހެން ހުންނާނީ ނިމިފަ: މަހްލޫފް

މިލަދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 50 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ނެއްލައިދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ގާތަށް!

ހުޅުދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގައި ތަރައްގީ ކުރާ މަގުތަކާ މެދު އަޅުގަނޑުގެ ހިޔާލު

ރަސްމާދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއަށް އެމްޓީސީސީގެ ފްލީޓްގެ އެންމެ ބޮޑު އެކްސްކަވޭޓަރު އެރަށަށް

ފައިނުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިއްޖެ

ދިއްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމާލައިފި

ގދ މަޑަވެލި - ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅައިލުމަށް އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލުކޮށްފި

މަނަދޫ ނެރު ފުންކުރުމާއި ބޭރުތޮށި ލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އެމްޓީސީސީން ގުރައިދޫ ބިންހިއްކައި ނިންމާލައިފި، ރަށުގެ ބިމުގެ ޖުމުލަ ސައިޒު ދެގުނައާ ގާތަށް

« 1 ...