ބަނދަރު ހެދުން

ގަމު ތުނޑީ އަވަށު ބަނދަރު މަޝްރޫއަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ގާ އެރަށަށް ގެންގޮސްފި

ގިރިފުށި ބަނދަރު މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ބިލެތްފަހީ ބަނދަރު މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ނިންމާލައިފި

ހިންމަފުށި ބަނދަރުގެ 59 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

މުރައިދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު: އާ ހާބަރުގެ ބޭސިން ފުންކުރުމުގެ ބޮޑުބައި ނިންމާލައިފި

މަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުން: އާ ނެރަށް ވަދެވެން އޮންނަ ދިމާ ފުންކުރުމުގެ 89 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ދާންދޫ ބަނދަރު މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް

ފެލިވަރު ބިން ހިއްކުމާއި ބަނދަރު މަޝްރޫއަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ގަލުގެ ދެވަނަ ޝިޕްމަންޓް ގެންގޮސްފި

ފޯކައިދޫ ބަނދަރުގެ 68 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ހިރިލަންދޫ ބިންހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް

ދިއްދޫ ބަނދަރު މަޝްރޫއަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ގަލުގެ ޝިޕްމަންޓް ގެންގޮސްފި

« 1 ...