ބަނދަރު ހެދުން

ޅައިމަގު ބަނދަރު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލައިގެ ތިންވަނަ ޝިޕްމަންޓް ގެންގޮސްފި

ދިއްދޫ ބަނދަރުގެ އެއްގަމުތޮށީގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ގާތަށް

މި ދައުރު ނިމޭއިރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކޮށްދޭނަން: ރައީސް

ވޭވަށު ބަނދަރު ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ކުރީ ސަރުކާރުން ވޭވަށަށް ހަރަދުކުރީ ދެ މިލިއަން، މި ސަރުކާރުން 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފިން: ރައީސް

މަޑުއްވަރީގެ ބަނދަރު ހަދާނީ ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާއާއެކު: ރައީސް

ރަތްމަންދޫއަށް ބަނދަރެއް ދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ދެއްވައިފި

ކޮމަންޑޫގެ ރިވެޓްމެންޓް އާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

މަޑުއްވަރީ ބަނދަރު ހެދުމާއި އުނގޫފާރާއި މުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

ށ. ފޭދޫ ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

މާކުރަތު ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 73 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ފޭދޫ ބަނދަރުގެ އެއްގަމުތޮށި ލުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ގާ އަތުރަން ފަށައިފި

« 1 ...