ބަނދަރު ހެދުން

ހަނިމާދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓު ގަލުގެ ތިންވަނަ ޝިޕްމެންޓް ގެންގޮސްފި

މަގޫދޫ ބަނދަރާއި، ކުލާސްރޫމުތަކުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފެށޭނެ: ރައީސް

ލަންދޫ ބަނދަރު ރައީސް ހުޅުވައިދެއްވައިފި

ލަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ނެއްލައިދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

މުރައިދޫ ބަނދަރު އަަޕްގްރޭޑު ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ހިންމަފުށީ ބަނދަރުގެ އެއްގަމުތޮށި ލުމަށް، ކޮންކްރީޓް ގާ އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުން އެމްޓީސީސީ ޖާގަހޯދައިފި، ފެންވަރުގައި މަސައްކަތް ނިންމާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ހޯދައިފި: ރައީސް

ރަށްރަށުގެ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ އެންމެ މުހިންމު ބައިވެރިޔަކީ އެމްޓީސީސީ: ރައީސް ސޯލިހު

ރަނގަޅު ޓްރާންސިޓް ބަނދަރެއް ގާއިމުކުރެވިއްޖެ ނަމަ ޓޫރިޒަމަށްވުރެ ބޮޑު ފައިދާ ހޯދޭނެ: ސެންކޯ ޝަރީފް

2

ފެހެންދޫ ބަަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ރަސްމާދޫ ބަނދަރުގެ 74 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

« 1 ...