Close

ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން

ދިފާއީ ނިޒާމު ބަލިކަށި މީހުންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ތިންވަނަ ޑޯޒެއް ދިނުމުގެ ހުއްދަ އެފްޑީއޭއިން ދީފި

މާބަނޑު މީހުންނަށް ދެވަނަ ޑޯޒްގެ ގޮތުގައި އެސްޓްރާޒެނެކާ ނުވަތަ ފައިޒާ ވެކްސިން ދެވިދާނެ: ޑރ. ޖުމެއިލަތު

އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް 128،700 ޑޯޒް ފައިޒާ ވެކްސިން ހަދިޔާކޮށްފި

ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން ވެކްސިންގެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކުރުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

1

ވަން ފޮޓޯ: ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ބޮޑު ޕްރޮގްރާމު ފެށިގެން ކުރިއަށް

ހުޅުމާލޭގައި މިހާރު ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހާ ސެންޓަރަކީ ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް

ރައީސްގެ އިލްތިމާސެއް: އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ދިއުމަށް، އާއިލާއަށް ޓަކައި، މުޖުތަމައަށްޓަކައި ވެކްސިން ޖައްސަވާ!

ފައިޒާ ވެކްސިން ހުސްވެއްޖެ، ލިބޭނެ އިރެއް އަދި ނޭނގެ: ޑރ. ނަޒްލާ

އާބާދީގެ 27 އިންސައްތަ މީހުން އަދިވެސް ތިބީ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ އެންމެ ޑޯޒެއްވެސް ނުޖަހައި: ޑރ. ނަޒްލާ

ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ބޮޑު ޕްރޮގްރާމް ފެށުން، މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކުރިޔަށް ދާނީ އެޕޮއިންޓްމެންޓަށް

އަންނަ ހޮނިހިރުން ފެށިގެން މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ހަ ސެންޓަރެއްގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފަށަނީ

ކޮވިޝީލްޑް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް އުމްރާއަށް ދިއުމަށް ހުރަހެއް ނެތް: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު

« 1 ...