ކޮޕް 26

ދިވެހިންނަށްވެސް ދިރިއުޅުމަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ލިބުން ހައްގު: ރައީސް

ދިވެހިން "ކްލައިމެޓް ރެފިއުޖީން"ނަށް ވުމުގެ ބިރު އެބައޮތް: ރައީސް

ކުށެއް ނެތް ދިވެހިރާއްޖެ، އުފުލެމުންދާ ބިޔަ ރާޅުތަކުގެ ތެރޭގައި

ކޮޕް 26 : ރައީސް ސޯލިހު ޕްރިންސް ޒާއިދުއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ކޮމަންވެލްތުގެ ސީވީއެފްގެ މަތީ ފަންތީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

ކޮޕް 26ގެ ހަވާސާ: "ރީޑިސްކަވަރިން ނައިޓްރޮޖަން" އިވެންޓުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

ރައީސްގެ އާދޭސް: އަޅުގަނޑުގެ ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކޮށްދީ! ލޮނުގަނޑު އުފުލުން ނުހުއްޓުވުމަކީ ރާއްޖެއަށް މަރުގެ ހުކުމެއް

1

ކުދި ގައުމުތައް ސަލާމަތްކުރަން އެހީވުމަށް ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން ވީ ވައުދު ނުފުއްދާތީ ހިތާމަކުރަން: ރައީސް ސޯލިހު

ރައީސްގެ ސުވާލެއް ލީޑަރުންނަށް: އަޑު އައްސަވާނީ ކިހާވަރެއް ވީމަތޯ؟

މޫސުމީ ގެއްލުންތަކަށް ހައްލު ނުހޯދައިފިނަމަ މި ގަރުނު ނިމޭއިރު ރާއްޖެ ނޯންނާނެ: ރައީސް

ކޮޕް 26 ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންގެ ސަމިޓް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ކޮމަންވެލްތުގެ ސީވީއެފްގެ މަތީ ފަންތީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

« 1