ވިޔަފާރި

ތިރީސް ފަސް ރުފިޔާ އަށް ހިއްސާއެއްގެ މަގުން، އިސްލާމިކް ބޭންކުން ހިއްސާވިއްކަން ފަށައިފި

ގުޅިފަޅުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރެއް ހެދުމުގެ ކޮންސަލްޓަންސީ މަސައްކަތް އަންނަމަހު ފެށަނީ

ދެލައްކަ ފަންސާސްހާހަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާތަކުގައި އެބަތިބި: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް

ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުން، ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް އޭޓީއެމް ހުންނަން ޖެހޭ: ފައްޔާޒް

" އައިއެމްޓީއެމް 2019 " ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ދިރާގު ޓީވީގެ ވީއޯޑީ ޕްލެޓްފޯމަށް ނިކަލޯޑިއަން ތައާރަފް ކޮށްފި

މި ހަފްތާ ބަންދުގައި ކަލާ ރަންގެ އިތުރުން އުރީދޫގެ އިތުރު ދެ ހަރަކާތެއް އައްޑޫގައި

ސަޓާ 2019 : ނޭޕާލްގެ އިވެލުއޭޝަން ފަށައިފި

ކޮރަލް ބޮލެވާޑް މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދަން 129،000 އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ހުޅުމާލޭން ކަނޑައަޅައިފި

ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާ އުވާލައި އާ ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދަން މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި

ބޮޑު ޑިސްކައުންޓްތަކާއެކު އެސްޓީއޯ ވެއާހައުސް ސޭލް ފަށަނީ

މިއަދު އެގްރީމެންޓެއް ހަދާފަ މާދަން ބާތިލެއް ނުކުރެވޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު

... 103 ...