ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

ބީއެމްއެލްގެ އެހީ މިފަހަރު ތަފާތު، ޕާކުގެ އިތުރުން ޕިކްނިކް ދާނެ ސަރަހައްދެއް

ބީއެމްއެލްއިން 60 މީހުންނަށް ވީލްޗެއާ ހަދިޔާކޮށްފި

ފަޔާ ރިލީފް އެކައުންޓް ބަންދުކުރިއިރު، 2.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ އަދި ކާޑުގެ މައުލޫމާތު ހޯދާ މައްސަލައަށް އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ހޭލުންތެރިކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން، 50މިނިޓް ފަހުން ފަށައިފި

ފަޔާ ރިލީފް އެކައުންޓަށް 190،000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދޭން ހުޅުވާލަނީ

ބީއެމްއެލް އާއި އެސްޓީއޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޑިސްއެބިލިޓީ ސެންސިޓައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިފި

ކެލާ އާއި ބާރަށުގައި އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

ބީއެމްއެލް އިން ހުޅުމާލޭގައި ޑޮލަރު އޭޓިއެމްގެ ހިދުމަތްދޭން ފަށައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އާއިމާރާތް ހުޅުވުން

2