ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

ލޯނު ފަސްކުރަން އެދިފައިވާ ކަސްޓަމަރުން މިމަހުގެ 22ގެ ކުރިން ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރަން އެދިއްޖެ

ރާއްޖޭއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ބީއެމްއެލް ކަސްޓަމަރުންނަށް ތައާރަފްކުރި ހިދުމަތްތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ކަސްޓަމަރުންގެ ކާޑުގެ މައުލޫމާތު ލީކުވީ ބޭންކަކުން ނޫން، އިންޓަނެޓް ވިޔަފާރިކުރާ ވެބްސައިޓުތަކުން: ބީއެމްއެލް

އޮންލައިންކޮށް ނުލިބޭ ހިދުމަތްތައް ބުރާންޗްތަކުން ދޭނީ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް: ބީއެމްއެލް

އޭޓީއެމް ޑިސްއިންފެކްޓު ކުރާ ގަޑިތަކަށް ކަސްޓަމަރުން ސަމާލުވުމަށް ބީއެމްއެލުން އެދިއްޖެ

ރާއްޖޭއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ބީއެމްއެލް ކަސްޓަމަރުންނަށް ތައާރަފް ކުރި ހިދުމަތްތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ލޮކްޑައުނަށް ލުއިދިނުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ބީއެމްއެލް ހުޅުވާނީ ކޮންމެ ހޯމަ، އަންގާރަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހަކު

އެމްއެމްއޭ އަދި ބޭންކުތައް ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ހޯމަ، އަންގާރަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ސިސްޓަމްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ވެސް ވަރުގަދަވާނެ: ބީއެމްއެލް

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން 15000 އަށްވުރެ ގިނަ ލޯނު ފަސްކޮށްދީފި، އޭގެން 13000 އަކީ ބީއެމްއެލްގެ ލޯނުތައް: ރައީސް

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން 6 މަހަށް ފަސްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ރާއްޖޭގައި ހިންގާ 8 ބޭންކަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި: ރައީސް

މިމަހުގެ 18، 20 އަދި 26 ވަނަ ދުވަހު ބީއެމްއެލްގެ ބައެއް ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ

« 1 ...