ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

ވާދަކުރި ހުރިހާ ފައިނަލަކުންވެސް ނަބާހާއަށް ތަށި

ނަބާގެ ފުރަތަމަ ތަޖުރިބާ ދުނިޔޭ ރޭންކިން ނުވަ ވަނައާ ދެކޮޅަށް

ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓް ޖަޕާނަށް، ޗެފް ޑި މިޝަނަކަށް މުންތަގިމް

1

އޮލިމްޕިކްސްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރާނެ ފުރަތަމަ އަންހެން ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިއަކަށް ނަބާހާ

ބެޑްމިންޓަން ސްކޯ ގަވައިދު ބަދަލުކޮށް 11 ޕޮއިންޓުން ސެޓު ނިމޭގޮތް ހަދަން ރާއްޖެއިން ހުށަހަޅައިފި

ކުޅުމާއެކު ކޯޗިންއަށް ބޮޑު ގުރުބާނީއެއް، އުންމީދަކީ އެތަކެއް "އަޖުފާނެއް" އުފެއްދުން!

ބީއޭއެމް މިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ފައިނަލްގައި އިންޑޯ ބަލިކޮށް، ރިވައިވަލް ތަށި އުފުލާލައިފި

ބެޑްމިންޓަންގެ ހަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިއްޖެ، އަޖުފާން އެކަޑެމީއާއި އިންޑޯއަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

އަޖުފާންގެ ވިސްނުން: އުމުރުން 15 އަހަރުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ މެޑަލް ގެންނާނެ ކުދިން އުފެއްދުން

1

ކުޅިވަރުތައް ކުޅުން އެޗްޕީއޭއިން މަނާކޮށްފައިވާތީ ގައުމީ ޓީމްތަކުގެ ޕްރެކްޓިސްތައް މެދުކަނޑާލައިފި

ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ މެންބަރުންނަށް އެކުވެނި ބެޑްމިންޓަން ކޯޓު ބޭނުން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް އަލުން ފެށޭނެ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގެ: މަހްލޫފް

« 1