ބ. އޭދަފުށި

ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން އިތުރުވިޔަސް މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު އަމާން އައްސޭރިއަކަށް ދެވޭނެ: އަމީން

އޭދަފުއްޓާއި ފުނަދޫގައި ގާއިމުކުރި ކޮވިޑް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ ހުޅުވައިފި

އޭދަފުށި މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ 79 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ބޮޑުފިނޮޅުން ހައްޔަރުކުރި 19 ބިދޭސީންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

އޭދަފުށީ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އައްޑޫ، ކުޅުދުއްފުށި އަދި އޭދަފުށީގައި ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހެދުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ހާލު ސީރިއަސް ވުމުން އެދަފުށީގައި ގެނބުނު ކުއްޖާ މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ

ދެ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު އެފްއޭކަޕް މިއަދު ފަށަނީ

ދިއްދޫ އާއި އޭދަފުށި އަދި ކުޑަހުވަދޫގައި ހަދާ ހޮސްޕިޓަލް ހުންނާނެ ގޮތުގެ ކުރެހުންތައް ދައްކާލައިފި

އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން މޫދަށް ކުނި އަޅާ ފޮޓޯތަކެއް، ކައުންސިލުން ބުނަނީ މަނާ ކަމެއްކަން ނޭނގޭ ކަމަށް

9

ގެއްލުނު މީހާ ސީދާ ވެއްޓުނު ސަރަހައްދު ނޭނގުމަކީ އޭނާ ހޯދުމަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުމެއް: އެމްއެންޑީއެފް

ހިލޭ ގާނޫނީ އެހީދޭ ޕްރޮގްރާމް މިފަހަރު އޭދަފުށީގައި

5