ަުއޮސްޓްރޭލިޔާ

ޖޮކޮވިޗްގެ ވިސާ އަނެއްކާވެސް ކެންސަލް ކޮށްފި، ޑީޕޯޓު ކޮށްލަނީ

ޖޮކިވިޗްވެސް ހިމެނޭހެން އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަންގެ ގުރު ނަގައިފި، ކުޅެވޭނެކަމާ މެދު ޔަގީން ކަމެއް ނެތް

ޖޮކޮވިޗަށް ވިސާ ދީ، ވަގުތުން އޮސްޓްރޭލިއާއަށް އެތެރެ ވެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް ކޯޓުން އަންގައިފި

ވެކްސިންގެ މައްސަލައިގައި ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާގެ ވިސާ ކެންސަލްކޮށް ގައުމަށް ފޮނުވައިލަނީ

ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ވެކްސިނާ ގުޅިގެން އޮސްޓްރިލާގައި މުޒާހަރާކޮށްފި

އޮސްޓްރޭލިއާއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޓީ20 ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ވެކްސިން ޖެހުމާ ދެކޮޅަށް ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކެއްގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓުތަކެއް ބަންދުކޮށްފި

އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ރާއްޖެއަށް 3.5 ޓަނުގެ ޕީޕީއީ ހަދިޔާ ކޮށްފި

15 ފޫޓު ރާޅުން ލިބުނު ސިކުނޑީގެ އަނިޔާ ކަޑައްތުކޮށް އޮލިމްޕިކްސް މެޑަލްއާ ހަމައަށް

ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކުގެ ފަރާތުން ލީޑާޝިޕް ދެއްކުމުގައި ރާއްޖެ ދެމި އޮންނާނެ: ޝާހިދު

ޗައިނާއަކަށް އަމާނެއް ނުދޭނަން، ބުލީއެއް ނުކުރެވޭނެ: އޮސްޓްރޭލިއާ

ކޮވިޑްގެ ހަތް ކޭސް ފެނި ބްރިސްބަން ލޮކްޑައުން ކުރަނީ

2