ަުއޮސްޓްރޭލިޔާ

ކޮވިޑްގެ އިމިއުނިޓީ އަށް މަސްދުވަހަށް ދެމިހުންނަ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޕިއްޒާ ވިއްކާ މީހަކު ދޮގު މައުލޫމާތުދިނުމުން 1.7 މިލިއަން މީހުން ލޮކްޑައުންއަށް

ގޭގައި ރޯވި އަލިފާނުން ސަލާމަތްވީ ގުރައެއްގެ ސަބަބުން

500 މީޓަރުގެ އުސްމިން ހުރި ފަރެއް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސައިންސުވެރިން ހޯދައިފި

102 ދުވަހަށްފަހު މެލްބަން އިން ލޮކްޑައުން އުވާލަނީ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ރާޅާއެޅުންތެރިއެއްގެ ކައިރީގައި ބޮޑު މިޔަރެއް އުޅެނިކޮށް ފެނިއްޖެ

ކަންޓަސްގެ ހާއްސަ ފްލައިޓް، "ފްލައިޓް ޓު ނޯވެއާ"ގެ ހުރިހާ ޓިކެޓެއް ދިހަ މިނިޓުތެރޭ ހުސްވެއްޖެ

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބޭންކެއް 1 ބިލިއަން އޮސްޓްރޭލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި

1

30 މިނެޓުތެރޭ ލޮނުފެން ބޯފެނަށް ބަދަލުކޮށްދޭ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް އޮސްޓްރޭލިޔާ އިން އުފައްދައިފި

ކްރޫޒް ލައިނަކުން ސިޑްނީ އަށް ފޭބި 914 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

މައިކްރޯނޭޝިއާގެ ރަށެއްގައި ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި ބަޔަކު ސަލާމަތް ކޮށްފި

އޮސްޓްރޭލިއާއިން ރާއްޖެއަށް 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕީޕީއީ ހަދިޔާކޮށްފި

2