އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

އެސްއޯއެފްގެ ވެރީންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ނުކުރަން ދައުލަތުން ނިންމާފައިވާތީ ހައިރާންވޭ: ފަނޑިޔާރު މަހާޒް

އަދީބާއި ޒިޔަތުގެ ހެކިބަހަށް އެހެން ހެކިތަކުން ބާރުލިބޭކަމަށް ނިންމުން ގާނޫނާ ހިލާފު: ފަނޑިޔާރު މަހާޒް

ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި އެއްމިލިއަން ޑޮލަރަކީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ: ފަނޑިޔާރު މަހާޒް

ރައީސް ޔާމީން ޖޫރިމަނާ ކުރި އަދަދު ގާނޫނާ ހިލާފު: ފަނޑިޔާރު މަހާޒް

ޒިޔަތު ހަވާލުވެ އެމްއެމްޕީއާރުސީއަށް ނުލިބިވާ ފައިސާތަކެއް ދައްކަން ކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް އަމުރު ކޮށްފި

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ރިޒާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދެ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަނީ

އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނަތް ތަހުގީގުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓު އޭސީސީއަށް ދިނުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ފެލިވަރުގެ 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނަތް: އިމްތިޔާޒާ ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން ހެކި ހުށަހަޅައިފި

3.9 މިލިއަން އިތުރުކޮށްދިނަސް ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް އަންނަ އަހަރަށް ނިމޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނުދެވޭނެ: އޭސީސީ

ރޮހިންޔާއަށް އެހީވާން ކުޅުނު މެޗުތަކުން އެފްއޭއެމަށް ލިބުނު 377،000 ރުފިޔާ ހަރަދުކުރި ގޮތް ނޭނގޭ މައްސަލައެއް!

ޓްރާންސްޕޯޓުގެ ދެ ނައިބުންނަށާއި ބިޑް ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންނަށް ދައުވާ ނުކުރާން ނިންމައިފި

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ އާއި މަހުލޫފުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކުރުމާމެދު އަންނަ ހަފުތާގައި ގޮތެއް ނިންމަނީ

... 7 ...