އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ފެނަކައިގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލައެއް ފައިލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިޔުނު ހަބަރު ދޮގުކޮށްފި

ތިލަފުށީގައި ތަރައްގީކުރި ކެމިކަލް ގުދަންތައް އަޅަން ހަވާލުކުރީ އަގުބޮޑުކޮށް: އޭސީސީ

1

އަންނަ އަހަރަށް 41 މިލިޔަ ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ބޭނުންވޭ: އޭސީސީ

ރައީސް ސޯލިހާއި ރައީސް ނަޝީދު އަދި މިނިސްޓަރު މާރިޔާގެ މައްސަލަތަކެއް އޭސީސީއަށް ހުށަހަޅައިފި

1

ސުޕުރީމް ކޯޓުގެ ޕެޓީ ކޭޝް ހަތަރު ފަނޑިޔާރެއްގެ މެންދުރު ފަރިއްކޮޅަށް ހަރަދު ކުރާ މައްސަލަ އޭސީސީއަށް

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ނުވަ މަސް ތެރޭ ތިން މައްސަލައެއް ޕީޖީއަށް ފޮނުވާފައިވާނެ: އޭސީސީ

އެންމެ ފަހުވަގުތު ރައީސް ޔާމީންގެ ހުކުމް އިއްވުމުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިސް ކެންސަލްކޮށްފި

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލައިގައި ރައީސް ޔާމީނު މިއަދު 2:00 ގައި ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

އޭސީސީން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވަދެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީން ވިލާއަށް ބިމެއް ދިން މައްސަލަ އޭސީސީއަށް، ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ ބިންދޫކުރީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް

ޕީޖީ ބިސާމް ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް އޭސީސީއަށް

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މެންބަރުންގެ ނަންތައް އެންގުމަށް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

« 1 ...