އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

އޭސީސީގެ އާ ރައީސް އާއި ނައިބް ރައީސްގެ މަގާމަށް ވެސް އަންހެނުން

އޭސީސީއަށް ހަތަރު މެމްބަރަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

އޭސީސީގައި މިހާރު ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ މުއްދަތު މިއަދަށް ހަމަވާނެ، އާ މެންބަރުން މާދަމާ ނިކުންނަވާނެ

3

ހިންގުމުގެ ނިޒާމު އެންމެ ރަނގަޅަށް ބައްޓަން ކުރެވުނު އިދާރާއަކީ އޭސީސީ: މުއައްވިޒު

މެރިޓައިމް ދާއިރާގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދިނުމަށް އެދި މަޖިލީހަށް ޕެޓިޝަނެއް

ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އޭސީސީން ރަޖިސްޓްރީކުރި މައްސަލަތައް ދެގުނަ މައްޗަށް

ތިންފަރާތުގެ ހެކިބަސް ނަގައި، 3 ސެޕްޓެމްބަރުގައި އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަން ނިންމައި ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ނިންމާލައިފި

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކުރީގެ އެމްޑީ ޒިޔަތު ހާޒިރުކޮށް ހެކިބަސް ނަގަންފަށައިފި

މިލިއަން ޑޮަލަރު ޖަމާކުރުމުގެ ކުރިން އެއީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާކަން ޔާމީނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ: އަދީބު

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ މާރުކޮށްގެން ޔާމީނާ ހަވާލުކޮށްފައި ހުންނާނެ، ތަންތަނަށް ގެންގޮސްފައި ހުންނާނެ: އަދީބު

ޔާމީންގެ މައްޗަށް ހެކި ދިނުމަށް ތަނާޒަލްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ލުތުފީ ކުރެއްވި ޕޯސްޓް ނަންގަވައިފި

އަދީބު ރައީސް ސޯލިހަށް 37 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އޭސީސީން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި

1
« 1 ...