އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ކުރީގެ މޭޔަރު ޝިފާގެ މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަންތައްތައް ވަނީ ޕީޖީ އަށް ފޮނުވައިފައި: އޭސީސީ

ދޮޅު އަހަރަށްފަހު ޝަޒައިލްގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައި އަލުން އެމްޑީކަމަށް

ހެކި ހޯދީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: މަހުލޫފް

އަޅުގަނޑަކީ ޝިއުނާ ކުޅެން ގެންގުޅޭ ބޯޅައެއް ނޫން: މަހުލޫފް

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ފެނަކައިން ސައީދު ވަކިކުރަން ރައީސް ނިންމަވައިފި

9

ފެނަކައަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ނަރުދަމާ ހޮޅިތަކެއްގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މަހުލޫފް ވިދާޅުވަނީ އޭނާ އަކީ ކަތިލާ ކަންބަޅިއެއް ކަމަށް

މަހްލޫފަށް ދައުވާކުރުމާ މެދު ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ގޮތެއް ނިންމާނަން: ޕީޖީ

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލާގައި މަހުލޫފްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި

އެމްއައިޓީޑީސީގެ ކުރީގެ އެމްޑީ އާއި ޑީއެމްޑީއަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފި

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެންމެން ދައުލަތުގެ މަގާމުތަކުން ވަކިކުރަން ހުށަހަޅަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

1

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން ދައުލަތުގެ މަގާމުތަކުން ވަކިކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި ބަހުސް ފަށައިފި

« 1 ...