އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުގެ ކުރީގެ ރައީސާއި މިހާރުގެ ރައީސް ހިމެނޭހެން ތިން މީހަކަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާކުރަނީ

ޝިމާޒަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށްފަހު: އެމްއާރްއެމް

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއްގައި ނިމާލާއި އިތުރު ބަޔަކަށް ދައުވާކުރަން އޭސީސީން ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފި

ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކާއެކު ޝިމާޒަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދޭން އެދި މިނިސްޓަރު ނަހުލާގެ ސިޓީއެއް ރައީސަށް

ދައުލަތް ނަޒާހާތްތެރިކުރަން ކުންފުނިތަކުގެ ދައުރު ބޮޑު: ޝާމިލް

ފޮޓޯ: އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮންފަރެންސް ފެށުން

އޭސީސީން ކުރާ އެއްވެސް ކަމަކަށް ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒެއް ނޯންނާނެ: ރައީސް

ދައުލަތުގެ ތިން ބާރު ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަން އެބައޮތް، އެންމެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނަކީ އެކަމަށް ރުހުން: ރައީސް

އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތް: ރިޔާޒްގެ އާއިލީ މަސްލަހަތު އޮންނަ ކުންފުނި އޭސީސީއަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

މިދިޔަ މަހު ޕީޖީއަށް 214 މައްސަލަ، ގިނައީ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ވައްކަމުގެ މައްސަލަތައް

ތަހުގީގުގައި އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އޭސީސީއާއި މެލޭޝިއާގެ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އެއްބަސްވެއްޖެ

ދުވާފަރު ކައުންސިލުގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުުގެ ތަހުގީގު ނިންމައި، ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފި

« 1 ...