އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ އާއި މަހުލޫފުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކުރުމާމެދު އަންނަ ހަފުތާގައި ގޮތެއް ނިންމަނީ

ޕާފޯމަންސް ދަށް އޭސީސީ މެންބަރުން ވަކިކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ރިޒާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދެ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް ހޯމަދުވަހު ބާއްވަނީ

1

އަޑިއަށްދިޔަ މައްޔިތުން އުފުލި ދޯނިތަކާ މެދު ކޮންމެ ގޮތަކަށް އަމަލުކުރިޔަސް ހެޔޮކަމަށް އެންގީ ރިޕޯޓު ނުހެދޭތީ: އޭސީސީ

1

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ: އިތުރު ދައުވާތަކެއް ހިމަނައި އަމީން ހިމެނޭހެން 11 މީހަކަށް ދައުވާކޮށްދޭން އެދި ފޮނުވައިފި

1

މަހުލޫފު މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކުރާކަށް ނުނިންމާ، ޕީޖީން ގޮތެއް ކަނޑައަަޅަންދެން މަޑުކުރަން ޖެހޭ: އޭސީސީ

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ކޮންމެ މައްސަލައެއް ނިންމަން 8 މަސް ނަގާ، އަވަސް ކުރަން އިތުރު 4 މިލިއަން ބޭނުން: އޭސީސީ

ވެންޓިލޭޓަރުގެ މައްސަލަ މިމަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ނިންމާނަން: އޭސީސީ

ޑރ. މުއިއްޒުއަށް ދައުވާކުރުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ އަންނަ ހަފުތާގައި: ޕީޖީ

އެމްޓީސީސީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ ޒިޔަތަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ބިން ހަވާލުކުރުން މަޑު ޖައްސާލަން އޭސީސީން ވަނީ އަންގާފައި: އަސްލަމް

މަހުލޫފްގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި

« 1 ...