އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ވެންޓިލޭޓަރު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައާގުޅިގެން، ސުވާލުކުރަން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މާދަމާ މަޖިލީހަށް!

ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ ހިޔާނަތް: 8 މީހަކަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

ފެނަކައަށް 2.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ދިން މައްސަލާގައި ނިމާލްއަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނާތް: ނަވީނަށް ހަ ދައުވާއެއް ކުރަން ފޮނުވައި، 100،000 ޑޮލަރު އަނބުރާ ހޯދަނީ

ފެނަކައިގެ ބިލިން ސޮފްޓްވެއާ މައްސަލައިގައި ދެމީހަކަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލާގައި ދައުވާކުރަން ފޮނުވި 3 މީހުންނާމެދު މިހަފުތާގައި ގޮތެއް ނިންމާނަން: ޕީޖީ

އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތް: ޒިޔަތުގެ ބޮޑުބޭބެ، އާސިމަށް ލިބުނު 2.4 މިލިއަން ޑޮލަރު އަނބުރާ ހޯދަނީ

ކުށްކޮށްގެން ހޯދާ މުދަލާއި ފައިސާ ނެގޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަން ފާހަގަކޮށް އެކަމަށް، ގާނޫނެއް ހަދަން އޭސީސީން ލަފާދީފި

އެމްއެމްޕީއާރްސީއާ ގުޅުންހުރި 53 މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށް، 8 މައްސަލައެއްގައި ދައުވާކުރަން ތައްޔާރުވަނީ

އޭސީސީގެ ތަހުގީގުތަކަށް އިމިގްރޭޝަންގެ ޑޭޓާބޭސްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވަން އޭސީސީއާއި ޕީސީބީން އެއްބަސްވުމަކަށް

ކޮރަޕްޝަން އިންޑެކްސްގައި ރާއްޖޭގެ ރޭންކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ

« 1 ...