ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

ބަޖެޓް ރިޕޯޓަށް ބަހުސް ފަށައިފި

ދައުލަތުގެ ދަރަނި ދައްކަން ޖެހޭ މުއްދަތު ތަކުގައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ޓްރެޝަރީގައި ހުންނާނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

ފައިސާ ޗާޕު ކުރެވޭ އަދަދު 2.5 ބިލިއަނަށް ކުޑަކޮށް، ހުއްދަ ދިނުމާބެހޭގޮތުން މަޖިލީހުގައި ބަހުސް ފަށައިފި

ލަފާކުރި އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް ފާސްކޮށް ބަޖެޓަށް 73 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށްފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނަތް ތަހުގީގުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓު އޭސީސީއަށް ދިނުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ފައިސާ ޗާޕު ނުކުރަންޏާ 26 ބިލިއަނަށް ބަޖެޓް ކުޑަކުރަން ޖެހޭނެ: އަމީރު

3.9 މިލިއަން އިތުރުކޮށްދިނަސް ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް އަންނަ އަހަރަށް ނިމޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނުދެވޭނެ: އޭސީސީ

މެޑިލަލް ސްކޫލް އިމާރާތްކުރުމަށް ބިމެއް ގަންނަން ޖެހޭތީ އެކަން ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް އެމްއެންޔޫއިން ބުނެފި

އަހަރެއް ތެރޭ 450 މައްސަލަ ނިންމަން ޖެހޭ، އިތުރު 10 މިލިއަން ބޭނުންވޭ: އޮމްބަޑްސް ޕާސަން

ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން ޓީބިލް ގަންނަން 150 މިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓުކޮށްފި

1

ފައިސާ ޗާޕު ކުރަން ދިން ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭން ހުށަހެޅި މައްސަލަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް

ފައިސާ ޗާޕު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އިތުރު ކޮށްދިނުމަކީ ކުރަން ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫން: ޝަރީފް

« 1 ...