ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

އަންނަ އަހަރަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓް 42.8 އިން 37.4 ބިލިއަނަށް ކުޑަކުރަން އިދިކޮޅުން އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓު ވެގެންދާއިރު މަޖިލިސް ރިޔާސަތުގައި އިނުމަކީ ލަދުވެތިކަމެއް: މަޖިލިސް ރައީސް

ބަޖެޓް ރިޕޯޓަށް ބަހުސް ފަށައި، މާދަމާ 2:00 އާހަމައަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ބަޖެޓަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅަން 3 ދުވަސް ދީފި

އިސްލާމިކު ޔުނިވަސިޓީގެ ބަޖެޓަށް 15 މިިޔަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

އެންމެފަހުން ޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރާ ބިލަށް ވޯޓަށް އަހައިފި، ބިލް އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރީ 55 މެންބަރުންގެ ވޯޓުން

ކުރީގެ މެންބަރުންނަށް ބަޖެޓުން މިލިއަނުން ހަރަދުކުރަން ޖެހޭ، ހަރަދުކުޑަކުރަން އެބައި ކަނޑާލަން ކެރޭނެ؟

ބަޖެޓަށް އެމްއެމްއޭއިން ދީފައިވާ ލަފަޔަކީ ބަޔަކު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ބައްޓަންކޮށްފައިވާ ލަފައެއް: ގަފޫރު

ޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރަން އެމްއެމްއޭގެ ދެކޮޅު، ބުނީ ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުގެ މަގުސަދު ބަޖެޓުން ހާސިލުނުވާ ކަމަށް!

1

2023ގެ ބަޖެޓް: ހިމަނާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދު 3 ގުނައަށް އިތުރުވާނެ: އަމީރު

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ 22 ބިލިއަނަށް، އަންދާޒާއަށްވުރެ ޓެކްސް އާމްދަނީ އިތުރު

މާދަމާއިން ފެށިގެން ރޭގަނޑާއެކު ބަޖެޓް ބަހުސް ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމައިފި

« 1 ...