ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

އިސްލާމިކު ޔުނިވަސިޓީގެ ބަޖެޓަށް 15 މިިޔަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

އެންމެފަހުން ޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރާ ބިލަށް ވޯޓަށް އަހައިފި، ބިލް އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރީ 55 މެންބަރުންގެ ވޯޓުން

ކުރީގެ މެންބަރުންނަށް ބަޖެޓުން މިލިއަނުން ހަރަދުކުރަން ޖެހޭ، ހަރަދުކުޑަކުރަން އެބައި ކަނޑާލަން ކެރޭނެ؟

ބަޖެޓަށް އެމްއެމްއޭއިން ދީފައިވާ ލަފަޔަކީ ބަޔަކު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ބައްޓަންކޮށްފައިވާ ލަފައެއް: ގަފޫރު

ޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރަން އެމްއެމްއޭގެ ދެކޮޅު، ބުނީ ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުގެ މަގުސަދު ބަޖެޓުން ހާސިލުނުވާ ކަމަށް!

1

2023ގެ ބަޖެޓް: ހިމަނާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދު 3 ގުނައަށް އިތުރުވާނެ: އަމީރު

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ 22 ބިލިއަނަށް، އަންދާޒާއަށްވުރެ ޓެކްސް އާމްދަނީ އިތުރު

މާދަމާއިން ފެށިގެން ރޭގަނޑާއެކު ބަޖެޓް ބަހުސް ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމައިފި

ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާއިރު ރައްޔިތުން އެދޭ ކަންތަކާއި ދައުލަތުގެ ދަރަންޏާމެދު ވިސްނުމަށް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓްގެ ގޮތުގައި އަންނަ އަހަރު 1.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނައިފި

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރަށް 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާނެ: އަމީރު

ހިލޭ ޑިގްރީއަށް އަންނަ އަހަރު 166 މިލިއަން، ކުޑަ އިންޓްރެސްޓްގައި ދޭ ތައުލީމީ ލޯނަށް 216 މިލިއަން!

« 1 ...