ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

ވޯޓު ލިބޭ އަދަދަށް ބަލައިގެން ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދިނުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

ދައުލަތުން ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޭން ނުޖެހޭ ގޮތް ހަދަން އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ހިންގާނެ އާ މަޝްރޫއުތަކުގެ މައުލޫމާތު ހުށަހަޅަން އަންގައިފި

2021 ޜިވައިންޑް: އާ އަހަރު ފެށެނީ ވައުދުފުއްދަން ހިސާބުޖެހި އުއްމީދީ ބަޖެޓާ އެކު

ސަލާމަތްނުކުރެވޭ ވަރަށް ސަރުކާރުން މިގައުމު ދަރަނިވެރިކޮށްފި: ސައީދު

އާ ބަޖެޓާއެކު ގައުމު ބަނގުރޫޓުވުމުގެ ބިރު އެބައޮތް: އިދިކޮޅު

73 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށް 2022 ވަނަ އަހަރަށް 36.99 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފި

ބަޖެޓުގައި ތަފާތު ކުރުން ބޮޑު، ނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާ ކަންތައްތައް ހިމެނޭތީ ވޯޓު ދޭނަން: ނާޒިމް

ފައިސާ ޗާޕްކުރަން ސަރުކާރަށް ދިން ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ފައިސާ ޗާޕްކުރަން ހުއްދަ ދޭނެ ގޮތް ކަނޑައެޅުމަކީ މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ މިނިވަންކަމަށް އަރައިގަނެވޭ ކަމެއް: މަޖިލިސް ރައީސް

ބަޖެޓް ރިޕޯޓަށް ބަހުސް ފަށައިފި

ދައުލަތުގެ ދަރަނި ދައްކަން ޖެހޭ މުއްދަތު ތަކުގައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ޓްރެޝަރީގައި ހުންނާނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

« 1 ...