އަހްމަދު މަހްލޫފު

ވޮލީ ޓީމު ފުރުމުގެ ކުރިން ޓީމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އެދިވަޑައިގެންފި

ކުޅިވަރުތައް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ސާބިއާ އިން ތަމްރީނުތައް ހެދޭނެ މަގުފަހިކޮށްދެނީ

ރާއްޖޭގެ ޓީމު ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތަށް ތައްޔާރުކުރުވަން މަހުލޫފުގެ ދައުވަތަކަށް ލަންކާ ޓީމު ރާއްޖެ އަންނަނީ

މަހުލޫފު ފަދަ މިނިސްޓަރެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ދުވަހަކުވެސް ހީނުކުރަން: މަރޭ

2

ޔޫތު ޓެކް ފެއާ 2019 ފަށައިފި

ވަން ފޮޓޯ: އައިއޯއައިޖީގެ ދިވެހި ޓީމުތަކަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން

އައިއޯއައިޖީގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހި ދިދަ އުފުލާނެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ދީމާ

ޕެރަލިމްޕިކް އިން ބުރޮންޒް މެޑަލް ހޯދި މާޒިންއަށް ޔޫތް މިނިސްޓަރުގެ ތައުރީފު

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް: ޕެރެލިމިކް އިވެންޓުން ރާއްޖެއަށް ބްރޯންޒް މެޑަލް!

އައިއޯއައިޖީ 2023 ގައި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ރަސްމީކޮށް ބިޑު ހުށަހަޅައިފި

ކުރީ ސަރުކާރަށް ލުތުފީ ހައްޔަރު ކުރަން ފުރުސަތު ލިބުމުން މަރުވަންދެން ލަންކާގައި ބެހެއްޓުމަށް އުމަރު ވިދާޅުވި: މަހުލޫފް

1

ސޯޝަލް ސެންޓަރު އިންޑޯ ހޯލް އޭސީ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

1
« 1