އަހްމަދު އަދީބު އަބްދުލްގަފޫރު

ތިންފަރާތުގެ ހެކިބަސް ނަގައި، 3 ސެޕްޓެމްބަރުގައި އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަން ނިންމައި ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ނިންމާލައިފި

ވޮޑުމުލާ ކުއްޔަށްދީގެން ލިބިފައިވާ މިލިޔަން ޑޮޮލަރު ދިނީ އެސްއޯއެފަށް: ޒިޔަތު

މިލިއަން ޑޮަލަރު ޖަމާކުރުމުގެ ކުރިން އެއީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާކަން ޔާމީނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ: އަދީބު

ދެގަޑި ތިރީހުގައި އިތުރު ހެއްކެއްގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ނިންމައި ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް މެދުކަނޑާލައިފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ މާރުކޮށްގެން ޔާމީނާ ހަވާލުކޮށްފައި ހުންނާނެ، ތަންތަނަށް ގެންގޮސްފައި ހުންނާނެ: އަދީބު

ރައީސް ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް އަދީބު ކޯޓުގައި ހެކިބަސް ދެއްވަނީ

ދައުލަތުން އެންގި ގަޑިއަށް ފުލުހުން އަދީބު ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފައި ނުވާތީ ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް މެދުކަނޑާލައިފި

ފަރުވާއަށް ފަހު އަދީބު އަނެއްކާވެސް ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

ޔާމީނަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލާގައި މާދަމާ އަދީބު ހެކިބަސް ނަގަނީ

އަދުލުވެރި ހެކިބަސް ދެވޭނެ މާހައުލެއް ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެ، ލުތުފީ، ޔާމީންގެ މައްސަލައިން ތަނާޒުލުވެއްޖެ

ރައީސް ސޯލިހަށް އަދީބު އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދީފައެއް ނުވާނެ: ރައީސް އޮފީސް

1

އަދީބު ފިއްލަވަން ވަޑައިގެންނެވި ޓަގު ބޯޓުގެ ކެޕްޓަން ފުރުން މަނާކޮށްފި

« 1 ...