އަހްމަދު އަދީބު އަބްދުލްގަފޫރު

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލާގައި އިތުރު ބަޔަކަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވަނީ

އަދީބު ތިން މަހާއި އަށާރަ ދުވަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ފިލި މައްސަލައިގައި މާދަމާ އަދީބަށް ހުކުމް އިއްވަނީ

ރިލްވާން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރިކަން ދައްކަން ލިޔުމެއް ހޯދަން އަދީބާއި ގުޅުން ހުރި ދެ ފުލުހަކު އިމިގްރޭޝަނަށް ދިޔަ

އަދީބު ގޭ ބަންދަށް ބަދަލު ކުރީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ: މުއިއްޒު

ޓެގް އަޅުވައި، އަދީބު ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

އަދީބު ފިލައިގެން އިންޑިއާއަށް ދިޔަ މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރަން ޕީޖީން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ތިންފަރާތުގެ ހެކިބަސް ނަގައި، 3 ސެޕްޓެމްބަރުގައި އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަން ނިންމައި ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ނިންމާލައިފި

ވޮޑުމުލާ ކުއްޔަށްދީގެން ލިބިފައިވާ މިލިޔަން ޑޮޮލަރު ދިނީ އެސްއޯއެފަށް: ޒިޔަތު

މިލިއަން ޑޮަލަރު ޖަމާކުރުމުގެ ކުރިން އެއީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާކަން ޔާމީނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ: އަދީބު

ދެގަޑި ތިރީހުގައި އިތުރު ހެއްކެއްގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ނިންމައި ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް މެދުކަނޑާލައިފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ މާރުކޮށްގެން ޔާމީނާ ހަވާލުކޮށްފައި ހުންނާނެ، ތަންތަނަށް ގެންގޮސްފައި ހުންނާނެ: އަދީބު

« 1 ...