ޓެރަރިޒަމް

އަމާޒަކަށް ވާންޖެހޭނީ މަރުގެ އިންޒާރުދޭ މީހުންނަށް ނަސޭހަތްދީ އިސްލާހު ކުރުން: ނަޝީދު

އެމެރިކާގެ ސިފައިން އައިއެސްގެ ލީޑަރު މަރާލައިފި ކަމަށް އޮފިޝަލަކު ބުނެފި

މީހުންނަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދެމުންދާ ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

1

ވަން ފޮޓޯ: ހަނގުރާމައަށް މީހުން ފޮނުވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކުރުން

ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތްތަކަށް މީހުން ރެކްރޫޓް ކުރާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

1

އައިއެސްގެ ފިކުރު ފެތުރުމަށް އެ ޖަމާއަތުގެ ހަނގުރާމަވެރިން ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރޭ: ރިޕޯޓް

ކެޔޮނިރުކޮލަމް: މަޖުލިސް ރައީސް އެމް.ޑީ.އެން ގެ ދިފާއުގައި، އަޒުރާ ނަސީމްގެ ނޭނގޭ ވާހަކަތަކެއް

41

އެމްޑީއެން ރިޕޯޓު، އެވެނި މިވެނިކަމަށް ވާހަކަ ދައްކަނީ ސީރިޔާއަށް މީހުން ފޮނުވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން

8

އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓުގެ ނަހަމަ ބޭނުން ހިފައި، ފިތުނައަށް ހިތްވަރު ދެމުންދޭ: ފުލުހުން

ނިރުބަވެރި ހަމަލާއަކުން ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް، މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި

ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާއެކު އުޅެވެން ޖެހޭނެ، ނޫނީ ހަނގުރާމައިގެ އައްސޭރިއަށް ގޮސްފާނެ: ނަޝީދު

2

ބިރުވެރިކަން އުފައްދައި، އަނިޔާވެރިވުމަށް ގޮވާލަމުންދިޔަ ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

« 1