ޓެރަރިޒަމް

މަޑުއްވަރިން ހައްޔަރުކުރި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ހަ މީހުންނަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި

ބޯޑާ ސެކިއުރިޓީ އަދި ކައުންޓަ ޓެރަރިޒަމާ ގުޅޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި

ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލައެއްގައި ނައިފަރުގެ ތިން ގެއެއް ފާސްކޮށް، ބައެއް ތަކެތި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ލަންކާގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެގައުމުގައި ހަތަރު ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި ބިދޭސީ ތިން މީހުންނަށް ހަމަލާދިނީ ހަރުކަށި ފިކުރަށް ނިސްބަތްވާ ބަޔަކު ކަމަށް ބެލެވޭ: ޕޮލިސް

1

ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން ހޯދަން މަޑުއްވަރީގައި ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނުން ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަޑުއްވަރިން ހައްޔަރު ކުރި ތިން މީހުންގެ ބަންދަށް އިތުރު 10 ދުވަސް ޖަހައިފި

ހަރުކަށި ފިކުރަށް ތާއީދުކޮށް އެ ފިކުރު ފަތުރަމުންދިޔަ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސިފައިންގެ އެލާޓް ލެވެލް މަތިކުރީ ކަނޑައެޅިގެން ވަކި ނުރައްކަލެއް އޮވެގެން ނޫން: އެމްއެންޑީއެފް

ހަރުކަށި ފިކުރާމެދު ސަމާލުވެ، އެފިކުރު ފަތުރާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން ދެނެގަންނާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅައިފި

1

މަޑުއްވަރީ އޮޕަރޭޝަންގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، ގިނަ ހެކިތަކެއް ހޯދައިފި

« 1