ރައީސް އޮފީސް

ސަރުކާރުގެ ރައްދު ނަޝީދަށް: ހިޔާނާތަށް ޖާގައެއް ނެތް، އަނިޔާވެރި ނުވާނެ

ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހުކުރަން ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

ފޮރިން ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުން ރައީސް އޮފީހުން ވަކިކޮށް، ފިނޭންސަށް ބަދަލުކުރަން ފާސްކޮށްފި

ލަތީފް އަނބުރާ ގެނެސް، ޖަރުމަނު ސަފީރުކަމަށް އާއިޝަތު ޝާން ޝާކިރު ހަމަޖައްސަން ފޮނުވައިފި

ޖަލީލުގެ އާއިލާއަށް ރައީސް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް ހިންނަވަރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ނަބީހަކީ ނަމޫނާ ކުއްޖެއް، ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން އިތުރު ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދޭނަން: ނައިބު ރައީސް

ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

މަސްވެރިންގެ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ ހާއްސަ ޕްލޭނެއް، އަލުން މަސް ކިރަން ފަށައިފި

އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުގެ ރިޕޯޓް އާއްމުކުރަނީ

ރޭސިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރިތަކުރުންތަކަށް ހުޅުމާލެއިން ސަރަހައްދެއް ހަމަޖައްސަނީ

ރައީސް އޮފީހުގެ ހަރަދުތައް ހުރީ މާލިއްޔަތު ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް: އޮޑިޓް

4 ...