ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެ ކަނބަލުން ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މޮރިޝަޝްއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

1

ފަލަސްތީނުގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ފަނޑިޔާރާ ގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރި ފިލްމު ރައީސް ބައްލަވައިލައްވައިފި

މިނިވަން ދުވަހާއި ބޮޑު އީދު ޗުއްޓީ ދިގުވާ ގޮތަށް ބަންދު ދުވަސް އިތުރުކޮށްދޭން ނިންމައިފި

މޫސުން ގޯސްވެ، މަސްވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހު ކުރާ ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފި

ގާނޫނީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ބާ ކައުންސިލް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް: ރައީސް

ތިނަދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި

ދޯނިފަހަރުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅުމުގެ މައްސަލައިގައި ދެކޮޅަށް ޚިޔާލު ލިބޭ، އިތުރު މަޝްވަރާކުރާން ޖެހޭ: ރައީސް

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ އަބްދުލް ސަމަދު ހޮސްޕިޓަލުގައިތިބި ބަލިމީހުންގެ ހާލު ބައްލަވައިލައްވައިފި

މީރާއިން ބައެއް ކަންތައް ކުރަނީ ގާނޫނުގެ އިމުގެ ތެރެއިންނޭ ދަންނަވަންދަތި: ރައީސް

2

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުވަދު އަތޮޅުގެ ބައެއް ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގައި މައިގްރޭޝަން ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވާލަނީ

މިލަދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ރައީސް ސޯލިހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

4 ...