ރައީސް އޮފީސް

ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަގޮތް ހާމަކުރަން އިންތިހާބުތައް ބޭއްވުމަކީ ޑިމޮކްރަސީއަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރިކަމެއް: ރައީސް

އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭކަަމަކީ ހަމަޖެހުމާއި ސުލްހަ އާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ބިރެއްނެތި އުޅެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން: ރައީސް

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ވޯޓު ލައްވައިފި

އެކްސެލް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފްލާގައި މެޑަމް ފަޒްނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

މާލޭގެ މަގުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން މަޝްރޫއެއް ފަށަނީ

ޕީޖީ ވަކި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދެވަނަ ފަހަރަށް ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ފަށައިފި

ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފަށް ނިންމުންތަކުގައި ބައިވެރިވި ފަނޑިޔާރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ފާސްކޮށްފި

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބިލެއް ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ ގައުމީ އެކްޝަން ޕްލޭން އިފްތިތާހު ކޮށްފި

އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން ދިރާސާ ކުރާއިރު ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ބައިވެރި ނުކުރަން ފާސްކޮށްފި

ތިލަފުށީގައި ތަރައްގީކުރި ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަންތައް ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

ދެއްވި އިތުބާރާއި އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރިއްޔާ، ހިދުމަތުގައި ސާބިތުކަމާއެކު ދާނީ ކުރިއަށް: ރައީސް

4 ...