ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް ނިންމަން ގާޒީންނަށް ހާއްސަ އެލަވަންސެއް ދޭން ފާސްކޮށްފި

ފަނޑިޔާރުންނަށް ފާރަލީކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސްޖީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ރައީސް "ޤަޟާއީ އަހަރު 2022" އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި

ޕީޖީ އޮފީހުން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ދައުވާ ހުށަހެޅޭނެ ވިއުގައެއް ގާއިމުކޮށްފި

ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުން އަންނަ މަހުގެ އެކެއްގައި

ހުޅުމާލޭ ކޯޓަކީ ސިޔާސީ މަގުސަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް އުފެއްދި ތަނެއް: އޭޖީ

ފަނޑިޔާރުންނަށް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ދޭން ހުށަހެޅި ބިލު ބަލައިގަނެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް

މިހާރުގެ ވަސީލަތްތަކާއެކު މަސައްކަތްކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ނިންމަން 16 އަހަރު ނަގާނެ: ހިސާން

ހައިކޯޓުގެ އަޑުއެހުންތަކަށް ފޯނާއި ލެޕްޓޮޕް އަދި ޓެބްލެޓު ވެއްދޭގޮތަށް ހަދައިފި

ހައި ކޯޓުގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފަށް އަލުން ވަޒީފާދޭން އަންގާފައި ވަނިކޮށް އާ މުވައްޒަފަކު ހޯދަނީ

ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ދަނީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލަން ފުލުހުންނާއި ޕީޖީއާއި ޖޭއެސްސީ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ބަޖެޓުގެ ބޮޑުބައެއް ތީމުގޭގެ މަރާމާތަށް!

« 1 ...