One Photos - n1MKmHh3ZQ5liy1Eq8BF5CI7N.JPG
14 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު އައިޝަތު ރިޒްނާ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - UuMXyGVK9zawKxBoxNjsXvr6C.JPG
14 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަރަދޫ ދާއިރާ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - jdUVaDo2Nv9AVGZtL117d3Igu.JPG
14 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީއަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 6OCiFXvS2XZJutF2maiqJxtuw.JPG
14 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި މާފަންނު މެދު ދާއިރާ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ) --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 2i3oHTy2F7sTWwEgqdzOsPmr8.JPG
14 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - xj0eF6ncw7yuoJFgmWBfjySSd.JPG
14 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީއަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - rtXuPD6zhFre5fgxxHqzQTkSI.JPG
14 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީއަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - oGtMirBXoz6nEKeuUpsR39Q07.JPG
14 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ކާށިދޫ ދާއިރާ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 8DIf5ZKjAWXBxfdsOHSBwyhWO.JPG
14 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ދުވާފަރު ދާއިރާ މެމްބަރު އިސްމާއީލް އަހުމަދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - lhwLMnepaE3jghlK9fIZODKle.JPG
14 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އަދި މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޝިޒު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން