Close

ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ސިވިލްކޯޓުގެ ގާޒީ އަލީ އަބުދުﷲ އާއި ގއ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އިހުސާންގެ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ފަނޑިޔާރު ބާރީ އާއި ދ. ޖުޑިޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަބްދުއްރައްޒާގު ވަކިކުރަން މިއަދަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފި

ޑީޖޭއޭއިން ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮށްދޭން ފަށައިފި

ދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރަން ފޮނުވި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އިބްރާހީމް އަލީ އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

2

ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަގާމަށް ރިޒުނާ ހަމަޖައްސައިފި

ޝަރީއަތްތަކުގެ ރެކޯޑިން އަރުޝީފުކުރުމާބެހޭ އުސޫލު އާއްމުކޮށް، އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ކުށުގެ ރެކޯޑާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމުގެ ހިދުމަތް އޮންލައިންކޮށް ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ޝަރީއަތް: ސިއްރު ހެއްކާ ބެހޭ ގޮތުން ހައިކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި

ބުރާސްފަތި ދުވަހާ ހަމައަށް ޖޭއެސްސީން ހިދުމަތްދޭން ހަމަޖައްސައިފައިވާ ގޮތް ހާމަކޮށްފި

ކުށުގެ ރެކޯޑާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމުގެ ހިދުމަތް އޮންލައިންކޮށް ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ނިއުނޯމަލްގައި ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އާއްމުކޮށްފި

3 ...