ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަގާމަށް ރިޒުނާ ހަމަޖައްސައިފި

ޝަރީއަތްތަކުގެ ރެކޯޑިން އަރުޝީފުކުރުމާބެހޭ އުސޫލު އާއްމުކޮށް، އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ކުށުގެ ރެކޯޑާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމުގެ ހިދުމަތް އޮންލައިންކޮށް ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ޝަރީއަތް: ސިއްރު ހެއްކާ ބެހޭ ގޮތުން ހައިކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި

ބުރާސްފަތި ދުވަހާ ހަމައަށް ޖޭއެސްސީން ހިދުމަތްދޭން ހަމަޖައްސައިފައިވާ ގޮތް ހާމަކޮށްފި

ކުށުގެ ރެކޯޑާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމުގެ ހިދުމަތް އޮންލައިންކޮށް ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ނިއުނޯމަލްގައި ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އާއްމުކޮށްފި

ހޮޅުދޫ ކޯޓަށް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓަކު އައްޔަންކޮށްފި

ޝަރުއީ ކޯޓުތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ "ބަނޑޭރި ޕޭ" މެދުވެރިކޮށް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި

ޝަރީއަތްތައް ލައިވްކުރަން ފެށުމަކީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮނގުން ރާއްޖެ ހޯދި ކުރިއެރުމެއް: މިނިސްޓްރީ

ހަސަން ސައީދުގެ މައްޗަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ޖަލު ހުކުމް ހައިކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި

ހާއްސަ ހާލަތުގައި ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

3 ...