ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ފަނޑިޔާރުންނަށް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ދޭން ހުށަހެޅި ބިލު ބަލައިގަނެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް

މިހާރުގެ ވަސީލަތްތަކާއެކު މަސައްކަތްކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ނިންމަން 16 އަހަރު ނަގާނެ: ހިސާން

ހައިކޯޓުގެ އަޑުއެހުންތަކަށް ފޯނާއި ލެޕްޓޮޕް އަދި ޓެބްލެޓު ވެއްދޭގޮތަށް ހަދައިފި

ހައި ކޯޓުގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފަށް އަލުން ވަޒީފާދޭން އަންގާފައި ވަނިކޮށް އާ މުވައްޒަފަކު ހޯދަނީ

ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ދަނީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލަން ފުލުހުންނާއި ޕީޖީއާއި ޖޭއެސްސީ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ބަޖެޓުގެ ބޮޑުބައެއް ތީމުގޭގެ މަރާމާތަށް!

ފަނޑިޔާރުންގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން ބިރުދައްކާނަމަ ނުރަނގަޅު ތަސައްވުރެއް އުފެދިދާނެ: ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާ

ހައި ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާގެ ޝަކުވާއެއް ނާޒިމް، ޑީޖޭއޭއަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި

18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންގެ ރެކޯޑު އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދުލެއް ނުކުރާނެ: ޑީޖޭއޭ

ނުވަ ކޯޓަކަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން އައްޔަން ނުކުރުމަށް ޑީޖޭއޭގެ މައްޗަށް ނެރުނު އަމުރު ހައިކޯޓުން ބަދަލެއް ނުކުރި

ޖޭއެސްސީގެ ދަށަށް ޑީޖޭއޭ ގެންދިއުމަށް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ބާތިލުކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ޗުއްޓީއަށް ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރާ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކަރަންޓީން ޗުއްޓީ ނުލިބޭ!

« 1 ...