ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ވަން ފޮޓޯޯ: ބަޖެޓު ކޮމިޓީއަށް ޑީޖީއޭގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރުން

ޖިންސީ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ޝަރީއަތުން ބަލަންޖެހޭނެ ގޮތް ހިމަނައި ގަވާއިދެއް ނެރެފި

ފަނޑިޔާރުންނަށް ފާރަލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސްޖީ ވަކިކޮށްފި

ކުޑަކުދިން ކޯޓަށް ހާޒިރުނުކޮށް ޝަރީއަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން މުހިންމު: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް ނިންމަން ގާޒީންނަށް ހާއްސަ އެލަވަންސެއް ދޭން ފާސްކޮށްފި

ފަނޑިޔާރުންނަށް ފާރަލީކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސްޖީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ރައީސް "ޤަޟާއީ އަހަރު 2022" އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި

ޕީޖީ އޮފީހުން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ދައުވާ ހުށަހެޅޭނެ ވިއުގައެއް ގާއިމުކޮށްފި

ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުން އަންނަ މަހުގެ އެކެއްގައި

ހުޅުމާލޭ ކޯޓަކީ ސިޔާސީ މަގުސަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް އުފެއްދި ތަނެއް: އޭޖީ

ފަނޑިޔާރުންނަށް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ދޭން ހުށަހެޅި ބިލު ބަލައިގަނެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް

« 1 ...