ކުށް

ކުށްވެރިންނަށް ރައީސް: އަދި ވަގުތު ފާއިތެއް ނުވޭ، އިސްލާހުގެ މަގު ހިޔާރު ކުރޭ!

ޖަލުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލު ކުރުމަށްވުރެ، ފަރުވާއަށް އިސްކަންދެއްވުމަށް ކާނަލް ނާޒިމް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

މަސްތު ކެފޭގެ މައްސަލަ: އިތުރު ދެގެޔެއް ފާސްކޮށް، 18 ފިރިހެނަކާއި 3 އަންހެނުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ގާސިމުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރު ކުރުމުން އިމްރާން: އިންސާފު ހޯދޭނެ!

ޑުރަގް ނެޓްވޯކުތަކުން ޑުރަގު ބޭނުންކޮށް، ވިއްކާ ގެތައް ރެއިޑު ކުރަން ފުލުހުންގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް!

ކުށްވެރިން ފަސޭހައިން ހޯދުމަށް ހުރިހާ ދިވެހިންގެ ޑީއެންއޭ ނަގައި، ޑޭޓާބޭސްއެއް ހެދުމަށް ނާޒިމު ގޮވާލައިފި

ގެޔަކަށްވަދެ ދެ އަންހެނަކަށް ބިރުދައްކައި، ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގަން އުޅުނު ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވެގެން ހުރެ ބަޔަކަށް ބިރު ދެއްކި ސަފާރީއެއްގެ ވެރިޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގާސިމުގެ މަރު: ކާރަށްއެރީ 500ރ. ހަމަކުރަން، ދުއްވި ކާރުއޮތީ ރަތްބޯޑުގައި އިންޖީނު ނިއްވާނުލައި

27

ވަޅި ޖަހައި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު މަރާލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވެހިކަލްތައް ފާސްކުރަނީ

ހަނިމާދޫގައި ދިވެއްސަކަށް އަނިޔާކޮށް، ރަހީނުކޮށްގެން ގެންގުޅުނު މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި

މާފުށީގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ފަސް މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

... 50