ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ޖިންސީ ގޯނާގެ ކުށަަށް މާފު ނުލިބޭގޮތަށް ހެދުމަށް މެންބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ގޮވާލައްވައިފި

އިބްރާހިމް ޒަކީ

ޖިންސީ މައްސަލަތަކާބެހޭ ކުށަކީ އެއްވެސް ހިސާބަކުން މާފު ނުލިބޭނެ ކުށަކަށް ހެދުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މެންބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

މެންބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ މިކަމަށް ގޮވައިލެއްވީ، މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ، ސަފާރީއެއްގައި އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި ކަމަށްބުނާ މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ކުއްލި މައްސަލައިގެ ބަހުސްގައެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ