ކުށް

މަސްތުގެ ހާލުގައި ހުރި ފުލުހަކު ކާށިދޫއިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމަށް ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި

އެންމެ ކުއްޖެއް ރިހެބިލިޓޭޓުކޮށް ކުށްކުރުމުން ދުރުކުރުމަކީ ޖީލުތަކެއްގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން: އިމްރާން

ޓެސްޓު ނުހަދައި ކޮވިޑަށް ނެގެޓިވް ކަމަށް ރިޕޯޓު ދެމުން ދިޔަ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ވެރިޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސަފާރީ ރޭޕް ކޭސް: ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެމީހުން ދޫކޮށްލީ އެއްވެސް ނުފޫޒެއް އޮވެގެނެއް ނޫން: ފުލުހުން

2

ސަފާރީ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަ: ހައްޔަރުކުރި ދެ ދިވެހިން ތިބީ މަސްތުގެ ހާލަތަކު ނޫން: ފުލުހުން

3

މަޖިލީހާ ގުޅުން ހުރި މީހަކު ކުށެއް ކުރީމަ މެންބަރުން ކާކީ ސޯޓު ލައި ލަޓިބުރި އަތަށް ނަގަންވެއްޖެ: ރީކޯ މޫސަ

1

ޖިންސީ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމުން ހެކި ނެތެކޭ ފުލުހުންނަކަށް ނުބުނެވޭނެ: އީވާ

ހާއްސަ ހާލަތުގައި ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ފާސްކޮށްފި

ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރާ ބައްދަލު ކުރުމަށް އިދިކޮޅުން އެދިއްޖެ

ޖިންސީ ގޯނާގެ ކުށަަށް މާފު ނުލިބޭގޮތަށް ހެދުމަށް މެންބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ގޮވާލައްވައިފި

ރޭޕް މައްސަލައިގެ މީހުން ހައްޔަރުގައި ނެތީ މެންބަރެއްގެ ނުފޫޒުން ކަމަށް ނުދެކުމަށް މަޖިލިސް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

1
... 29 ...