ޔޫއެސް ޑޮލަރު

ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާ އަދި އެތެރެކުރާ ނަގުދު ފައިސާގެ އަދަދު 10،000 ޑޮލަރަށްވުރެ މަތިވާނަމަ ރިޕޯޓު ކުރަން ޖެހޭނެ

ބީއެމްއެލްގެ ނަމުގައި ދައުރުކުރަނީ ފޭކް ނޫސްބަޔާނެއް

10،000 ޑޮލަރަށް ވުރެ މަތި ނަމަ ރިޕޯޓުކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

ޑޮލަރު ލިބެން ހުރި މިންވަރު ދަށްވެ، ބޭރުގެ އިތުރު ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓްތައް ބްލޮކް ކޮށްފި

ޑޮލަރު ގަންނަން ލިބޭ އަގު ކުޑަކުރުމަށް މަނިޓަރީ ގަވައިދު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޮންޑޭ ގޮވާލައިފި

1

ބައެއް ވަޒީރުން ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރު ވިއްކާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވައި ހައްޔަރުކުރަން ގޮވާލައްވައިފި

އެމްއެމްއޭ އިން ކަނޑައަޅާ އަގު ނޫން އަގަކަށް ޑޮލަރު ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރަނީ

ރަސްމީ ރިޒާވް އަހަރު ނިމޭ އިރު ހުންނާނީ 799 މިލިއަން ޑޮލަރުގައި

ޖުވާ ކުޅޭ ސައިޓްތަކާއި ބައެއް އޮންލައިން ޓްރޭޑިން ސައިޓްތައް ބީއެމްއެލް އިން ބްލޮކްކޮށްފި

ރާއްޖެއަށް މުދާ އެތެރެކުރަން ޑޮލަރު ނޫން އެހެން ފައިސާއެއް ބޭނުންކުރަން މިދަނީ މަޝްވަރާކުރަމުން: ގަވަރުނަރު

ބްލެކް މާކެޓުގައި ޑޮލަރު ވިއްކުން ހުއްޓުވަން ގާނޫނަށް މިދަނީ ބަދަލުތައް ގެންނަމުން: ގަވަރުނަރު

ބޭރު ފައިސާ ގަނެވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފި

3