ޔޫއެސް ޑޮލަރު

ޑޮލަރުގެ ވަގު ވިޔަފާރި ކުރަމުންދިޔަ ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކަޅު ބާޒާރުގައި ބޭރު ފައިސާ ވިއްކާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހޯދަމުން އައި 2 މީހުން އަމިއްލައަށް ފުލުހުންނާ ހަވާލުވެއްޖެ

ޑޮލަރުގެ ކަޅު ބާޒާރު ހުއްޓުވުމަށް އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން އާ ގަވާއިދުތަކެއް ތަންފީޒު ކުރާނަން: ގަވަރުނަރު

1

ލިމިޓެއް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް ބީއެމްއެލުން އާ ޑޮލަރު ވިސާ ކްރެޑިޓް ކާޑެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ލިމިޓް 750 ޑޮލަރަށް އިތުރުކޮށްފި

ވަގަށް ޑޮލަރު އެތެރެކުރަން އުޅުމުން ޕާކިސްތާނުގެ ގައުމީ ބޭންކުގެ ނައިބު ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި

ޑޮލަރުގެ ކަޅުބާޒާރު ހުއްޓުވުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ސަރުކާރުން ރުހުން ދީފި: އެމްއެމްއޭ

ޑޮލަރު ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް ބުނެ މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ އަތުލި މީހަކު ހޯދަނީ

ލޯކަލް ޓްރާންސެކްޝަން ތަކުގައި ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތްތައް ހުއްޓާލަން އެމްއެމްއޭ އިން އަންގައިފި

ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ބޮޑު ބައެއް ރާއްޖޭގެ ބޭންކުތަކަށް ނުވަންނާތީ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖެއަށް ވަންނަ ޑޮލަރުގެ ތެރެއިން ގައުމުގެ އެތެރޭގައި ދައުރުވަނީ އެންމެ 20 ވަރަކަށް ޕަސެންޓް: މަބްރޫކް

ޑޮލަރު ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ބޭންކު ރޭޓުގައި ގަންނަން ލިބޭނެ ހައްލެއް ހޯދަނީ

1
2