އާބަންކޯ

ވިއްކާލަން ހުޅުވިތާ ބައިގަޑިއިރު ތެރޭ ވިނަރެސްގެ 281 ފުލެޓް ވިކިއްޖެ

1

ގަވާއިދުން ކުލި ދެއްކި ހަތަރު މީހަކަށް އާބަންކޯއިން އުމްރާ ދަތުރު ދީފި

ފަލަސްތީނަށް އެހީވާން ހުކުރު ދުވަހު އާބަންކޯގެ އިވެންޓެއް

ތިލަފުށި 2 ގެ ފުރަތަމަ ބައި ހިއްކާ ނިންމައި، އިތުރު ބިން ހިއްކަން ފަށައިފި

ބޯޑަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިންތަކާ ގުޅޭ މުއާމަލާތްތަކަކީ އަލަށް ފަށާ ކަންކަމެއް ނޫން: އާބަންކޯ

ހުޅުމާލޭން ބިން ވިއްކުން ހުއްޓާލަން އޭސީސީން އަންގައިފި

ހުޅުމާލޭގެ ބިންތަކާ ގުޅޭ ވިޔަފާރި މުއާމަލާތްތައް ނުކުރަން އެދިއްޖެ

ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުމާލޭގެ މުނިސިޕަލް ހިދުމަތްތައް ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަދަލުކުރާނަން: މުއިއްޒު

ފަލަސްތީނަށް އެހީވާން ހުޅުމާލޭގައި 3 ހަރަކާތެއް

ނުވިކި ހުރި ވިނަރެސް ފްލެޓްތައް ވިއްކަން ހުޅުވާލަނީ

ދަ ގާޑެންސް ފްލެޓްތައް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް އާބަންކޯއިން ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭ ފުލެޓުތަކުގެ ވަށައިގެންވާ ހުސްޖާގަތައް ބޭނުން ކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލެއް

« 1