ތައިލެންޑް

މޮންގޯލިއާ ކައިރިން ރާއްޖޭގެ ފުޓްސަލް ޓީމަށް ތާރީހީ ކާމިޔާބީއެއް

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކަރަންޓީން ނުވެ ތައިލޭންޑަށް ދެވޭނެ

ރާއްޖެ-ބެންކޮކް ދަތުރުތަކުން އެއާއޭޝިއާގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ދަތުރުތައް އަންނަ މަހު ފަށަނީ

1

ތައިލެންޑުގެ ގްރީން ލިސްޓުގައި ރާއްޖެ، ވިސާއާ ނުލައި ދެވޭނެ

ތައިލޭންޑުގައި އެތައް ސަތޭކަ ރާމާމަކުނު މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ "މުޒާހަރާ" ކުރުމުން މަގުތައް ބަންދު!

ތައިލެންޑަށް ދާ ފަތުރުވެރީން ކަރަންޓީނުވުމަށް ހާއްސަ ޔޮޓްތަކެއް

ތައިލެންޑުގެ ޓުއަރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށް ރިސޯޓުތަކުގައި ކަރަންޓީނު ވެވޭގޮތް ހަދަނީ

ތައިލެންޑުގެ އެންމެބޮޑު ސީފުޑް މާރުކޭޓުން ކޮވިޑް ފެނި އެތައްހާސް ބަޔަކު ޓެސްޓު ކުރަނީ

ވަގުން ހިފަންއައި މަޖިލިހަށް ދެއަހަރު ވާއިރު ވައްކަންކުރިމީހުން ތިބީ ގޭގައި، ހިޔާނާތުގެ އެއްރުފިޔާވެސް ނުހޯދޭ: ހައިލަމް

ހުޅުލެ-ހުޅުމާލެ ގުޅޭ ލިންކު ރޯޑުގައި ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރަނީ

2

އޮކްސްފޯޑުން އުފައްދާ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ބޭސް އަކަށް ތައިލެންޑް ހަމަޖައްސައިފި

ތައިލެންޑުގައި ކުރިޔަށްދާ މުޒާހަރާތަކުގެ ކަވަރޭޖް ގެނެސްދިން ޓީވީ ސްޓޭޝަނެއް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

« 1