Close

ތައިލެންޑް

މަރުވެފައިވާ އެތައްހާސް މަސް ތައިލެންޑުގެ ބީޗަކަށް ލައްގައިފި

އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިއަށް އާއުކުޅުތައް އީޖާދުކޮށްފި - އދ

ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާނީ މަަދުވެގެން 150 މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފިނަމަ: އީސީ

ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ދެފަހަރު މެދުކަނޑާލަން ޖެހުނު ސީގޭމްސްގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ރަންމެޑަލް އިންޑޮނީޝިޔާއަށް

އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއިން ތައިލެންޑަށް އައީ ސިޔާސީ ބިންހެލުމެކެވެ.

ތައިލެންޑުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް އިހުސާސްކުރެވޭ ހޫނުމިން 54 ޑިގްރީއަށް، ބޭރަށް ނުކުތުން މަނާ

ނުރައްކާތެރި ދޫނިތަކެއް ވަގަށް ބޭރުކުރަން އުޅުނު ދިވެއްސަކު ތައިލެންޑުން ހައްޔަރުކޮށްފި

އަނބިމީހާގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވެގެން ޖަލުގައި އޮތުމަށްޓަކައި ފިރިމީހާ ކުރި ވައްކަން!

މަންމަގެ ބޭންކް އެކައުންޓް ދޮވެލި ދަރިފުޅު ވިހިއަހަރަށް ޖަލަށް!

އަދުގެ ދުނިޔެ: ރާޖަޕަކްސާގެ ދެކަނބަލުންނަށް ތައިލެންޑުން ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ދިނީތަ؟

ދަރިވަރުންނަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރުމުގެ ކުށުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓީޗަރުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ތައިލެންޑް މުބާރާތުގެ ޑަބަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ދީމާގެ ޕެއާއިން ހޯދައިފި

« 1