ޓީޗަރުން

ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމުން ބަޖެޓުން އިތުރަށް 488.6 މިލިއަން ހަރަދު ކުރަންޖެހޭ

މުސާރައަށް އައި ބަދަލާއެކު ރަށްރަށަށް ޓީޗަރުންނާއި ޕްރިންސިޕަލުން ހޯދުމަށް ބާރަކަށް ވާނެ: ރައީސް

ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ 50 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ބޮޑުކޮށް، އެވްރެޖް މުސާރަ 20،000 އަށް

ޕްރިންސިޕަލުންގެ މުސާރަ 82 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ބޮޑުކޮށްފި، އެންމެ ކުޑަކޮށްވެސް 30،000 ރުފިޔާ ލިބޭނެ

ރައީސްގެ ވައުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފި

1

ޓީޗަރުންގެ ބޮޑު މުސާރައިގެ ތަފްސީލު ރައީސް މާދަމާ ހާމަކުރައްވަނީ

ޕްރޮމޯޝަން ނުދޭ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ޓީޗަރުންނަށް އެހީވަނީ

ޓީޗަރަކު ދަރިވަރަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

"ހަމަ ބޯހަރީ! ދުވަހަކުވެސް ބުނާގޮތެއް ނުހަދާނެ" މިކިޔެނީ ކީކޭ؟ ދަރިފުޅަކީ ޑިސްލެކްސިއާ ގެ ޝިކާރައެއް؟

ޓިއުޝަނަކީ އަމިއްލަ ޒިންމާއެއް! ޓީޗަރުވެސް ބެލެނިވެރިޔާވެސް ނަމަކަށް ކަމެއްކުރުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ!

6

ޓީޗަރުންގެ މައްސަލަތަކުގެ ދިރާސާގައި ފާހަގަވި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސްއާ މަޝްވަރާކޮށްފި

މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ނިންމުމާއެކު މިނިސްޓަރު އެދިވަޑައިގަތީ ހުނަރުވެރި ދަރިވަރުން މުދައްރިސުންނަށް ވުމަށް!

« 1