ޓީޗަރުން

ފިޔޯރީ ސްކޫލްގެ ދެ ޓީޗަރެއްގެ ބޮޑު ޒުވާބެއް: އެކެއްގެ ނޭވާ ހާސްވެ ސިއްހީމަރުކަޒުގައި ފަރުވާދޭން ޖެހިއްޖެ

19

ހުޝީގެ ހަޔާތް ބަދަލުކޮށްލި "ހެޕީ ލާނާސް"، ޅައުމުރައި ހާސްކަން، ޒުވާން އުމުރުގައި ޖިސްމާނީ އަދި ނަފުސާނީ އަނިޔާ

މުސާރަ ބޮޑުކުރުމާއެކު ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާތަކަށް ތަރުހީބު ބޮޑު: މިނިސްޓަރު

ޓީޗަރުންނަށް މުސާރަ ލިބިއްޖެ، މޫނުމަތީން ފެންނަނީ އުފާވެރިކަން: އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު

ހިދުމަތުން ވަކިވި މީހުން ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް އަލުން ވަނުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރަނީ

ލެކްޗަރާއިންގެ މުސާރަ ބޮޑުނުކުރާތީ ފާޑުކިޔުން

1

ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ވެސް ބޮޑުކުރަން ނިންމައިފި

ލީޑިން ޓީޗަރުންގެ އެލަވަންސް 2،000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކޮށްފި

ދަރިވަރުންގެ އަދަދަށް ބަލާފައި ޕްރިންސިޕަލުންގެ މުސާރަ އިތުރަށް ބޮޑުވާނެ

ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމުން ބަޖެޓުން އިތުރަށް 488.6 މިލިއަން ހަރަދު ކުރަންޖެހޭ

މުސާރައަށް އައި ބަދަލާއެކު ރަށްރަށަށް ޓީޗަރުންނާއި ޕްރިންސިޕަލުން ހޯދުމަށް ބާރަކަށް ވާނެ: ރައީސް

ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ 50 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ބޮޑުކޮށް، އެވްރެޖް މުސާރަ 20،000 އަށް

« 1